NUSA 0 ( 0.01 2.17% )

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 มิถุนายน 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ NUSA “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
03-04-255724-12-255705-10-255805-04-255904-04-256030-03-256127-03-2562
1นายวิษณุ เทพเจริญ13.86%11.36%7.19%5.64%5.79%5.26%5.26%
2นางศิริญา เทพเจริญ12.90%10.57%6.78%5.31%5.67%2.82%2.82%
3น.ส.อาทิกา ท่อแก้ว8.38%6.56%4.15%3.97%3.89%3.53%3.61%
4นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์5.31%-7.34%5.76%3.16%2.87%2.87%
5นายอนันต์ ศวัสตนานนท์5.14%3.63%2.30%2.66%2.66%2.42%2.42%
6นายณัฐภณ โทณะวนิก2.48%0.79%7.27%4.32%2.24%0.93%-
7นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร2.29%1.94%1.50%1.27%1.42%2.46%2.77%
8นายภูตะคา ชัยเชาวรัตน์1.89%0.79%--0.52%--
9นายเสกชัย หงษ์ปาน1.33%------
10นายสุรพล ตังคะประเสริฐ1.13%------
11CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1.06%0.78%-----
12นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์0.89%0.62%-----
13บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.88%--0.70%0.76%0.81%0.76%
14นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ0.85%--2.35%2.13%1.83%1.79%
15น.ส.สมศรี ตั้งติรวัฒน์0.85%---0.68%1.24%1.92%
16บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0.84%------
17น.ส.นพวรรณ ทิศาปราโมทย์0.78%------
18นายเพิ่มศักดิ์ มีกุศล0.74%------
19นายวสินธ์ ศิริรัตน์0.71%0.90%4.39%3.47%3.28%3.02%3.26%
20นายธีรธัช โปษยานนท์0.71%0.58%--0.50%--
21นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ0.69%--0.76%3.82%1.38%-
22MR.KUO-CHIN WU0.64%------
23น.ส.ลักษณา จริยวัฒน์สกุล0.60%0.53%-----
24นายสุเทพ ปัญญากร0.59%------
25นายบูรพา ประชาเรืองวิทย์0.57%------
26น.ส.ปัณณ์ธารี สุจีรวณิชย์0.57%------
27น.ส.ศิวพร ตันพิพัฒน์อารีย์0.55%1.25%-----
28นายจิตพงษ์ สกุลบุญถนอม0.55%------
29นายเรวัต ปรีดารัชตะ0.55%0.51%2.64%1.71%1.70%1.55%1.55%
30ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE.LTD.-2.56%-----
31นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์-2.29%2.55%2.57%4.07%3.96%3.96%
32นายยุรนันท์ ภมรมนตรี-2.18%-----
33น.ส.ปิยะดา นวกิจพิทักษ์-1.74%0.83%0.65%0.65%--
34นายธนพล เจิมประไพ-1.34%1.95%1.53%---
35นายสุวิชา พานิชผล-1.31%-----
36นายวงศกร เทพเจริญ-1.23%2.16%1.52%1.51%1.31%1.58%
37นายชูชัย จึงเจริญสุขยิ่ง-1.15%-----
38นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ-1.13%-----
39น.ส.พรไพลิน เยาวพงศ์ประยูร-0.84%-----
40นายสุริพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง-0.78%0.52%----
41นายชัยทัต แสวงสัตย์-0.77%-----
42น.ส.พรวดี ตันพิพัฒน์อารีย์-0.70%-----
43นายน้ำเพชร ปานะถึก-0.62%-----
44นายไพศาล เกษมศิรินาวิน-0.62%-----
45นายสิทธานต์ พิเศษสิทธิ์-0.58%-----
46นายพรชัย รัตนเมธานนท์-0.58%-----
47น.ส.วิษณี เทพเจริญ-0.52%---0.87%0.59%
48นายวิรศักดิ์ ศิริรัตน์--3.16%3.80%3.80%3.46%3.10%
49บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด--1.84%1.44%1.44%1.31%1.31%
50น.ส.ณิชมน เคารพกิตติวงศ์--1.16%----
51น.ส.กมลพร กฤษณา--0.98%0.76%0.76%--
52นายภูมิภัทร ลีลาปัญญาเลิศ--0.92%----
53นายอำนาจ วุฒิปกรณ์กิตติ--0.71%0.65%0.65%0.59%-
54น.ส.จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์--0.61%----
55น.ส.วรินภร จันทรโรจน์วานิช--0.59%----
56นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา--0.55%----
57นายมังกร วณิชติสุวรรณ--0.54%-0.65%0.55%0.67%
58บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)---2.03%2.03%1.25%1.25%
59นายวชร ตัณศิริชัยยา---1.30%1.32%1.31%1.31%
60พลตรีหญิงศรีกัญญา ทองใบใหญ่---1.23%---
61นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ---1.12%1.12%-1.02%
62นางอำไพ หาญไกรวิไลย์---1.01%1.01%0.92%1.24%
63น.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล---0.72%---
64นายอำพน กิติจารุรัตน์---0.72%0.57%--
65นายศิธา ทิวารี---0.72%0.72%0.65%0.65%
66น.ส.ลินดา เมฆดารา---0.66%---
67นายนคร หาญไกรวิไลย์---0.65%-1.70%1.70%
68นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล---0.59%---
69นายศรันย์ อดุลตระกูล---0.51%---
70น.ส.กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ---0.50%---
71นายศิรวิทย์ เทพเจริญ----4.66%2.67%1.28%
72นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล----1.00%--
73นางชิดจันทร์ ห่ง----0.86%--
74น.ส.วัชราภรณ์ ไกรศักดาวัฒน์----0.66%--
75CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT----0.53%--
76นายอภิชัย หิรัญตระกูล----0.50%0.75%-
77นายกำธร กิตติอิสรานนท์-----5.46%3.05%
78น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์-----5.20%6.11%
79น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์-----4.11%5.45%
80นายประเดช กิตติอิสรานนท์-----1.56%-
81นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์-----1.41%1.41%
82น.ส.ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล-----1.09%1.40%
83MR.CHALERMCHAI MAHAGITSIRI-----1.02%-
84นางพัชรี ปรีเปรม-----0.73%-
85นางนวพร รัตนชัยกานนท์-----0.64%0.72%
86นายไพโรจน์ ศิริรัตน์------2.86%
87นางของขวัญ วินธุพันธ์------1.36%
88นางฐานิสร ธรรมลิขิตกุล------0.89%
89นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์------0.65%
90น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์-------11.44%11.44%11.44%11.44%
91นาย วิษณุ เทพเจริญ-------8.02%8.02%8.55%8.57%
92น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์-------6.01%5.37%8.31%8.90%
93นาย กำธร กิตติอิสรานนท์-------4.60%4.41%2.90%2.90%
94น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว-------3.61%3.61%3.61%3.61%
95น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์-------3.23%3.23%3.23%3.23%
96นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์-------3.10%3.10%2.73%2.73%
97นาย วสินธ์ ศิริรัตน์-------2.89%3.29%2.79%2.79%
98นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร-------2.73%2.73%2.85%2.76%
99นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์-------2.62%2.62%2.55%2.55%
100นาย อนันต์ ศวัสตนานนท์-------2.42%2.42%
101นาง ศิริญา เทพเจริญ-------2.33%2.33%
102นาง สุพัตรา เหลืองประเสริฐ-------1.94%1.93%
103นาย เรวัต ปรีดารัชตะ-------1.77%1.77%
104นาย วงศกร เทพเจริญ-------1.76%1.30%
105นาย นคร หาญไกรวิไลย์-------1.70%1.70%
106นาย สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์-------1.41%1.41%
107นาย วชร ตัณศิริชัยยา-------1.37%1.39%
108นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์-------1.28%1.37%
109บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)-------1.25%1.25%
110นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ-------1.02%1.02%
111นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์-------0.99%0.99%
112นาง นวพร รัตนชัยกานนท์-------0.91%0.88%
113นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์-------0.83%0.92%
114นาย มังกร วณิชติสุวรรณ-------0.76%0.80%
115นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์-------0.75%0.75%
116บริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด-------0.73%0.73%
117น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์-------0.68%0.73%
118นาย ศิธา ทิวารี-------0.65%0.65%
119นาง ของขวัญ วินธุพันธ์-------0.65%
120บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------0.61%0.75%
121น.ส. วีรวรรณ เทพเจริญ-------0.58%0.58%
122น.ส. ลักษณา จริยวัฒน์สกุล-------0.54%0.56%
123น.ส. ธวัลรัตน์ พชรวิทย์กมล-------0.53%0.63%
124น.ส. ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์-------0.65%
125นาง อรพิน พิพัฒน์วิไลกุล-------0.59%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3