NWR 1 ( -0.01 -1.72% )

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 มีนาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ NWR “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
25-06-255717-03-255817-03-255917-03-256015-03-256114-05-2562
1นายพลพัฒ กรรณสูต10.37%10.44%10.54%10.54%10.48%10.09%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9.82%4.44%4.11%4.78%4.80%5.94%
3นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง4.60%3.73%2.36%1.26%--
4นายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง0.79%0.57%----
5นางณรัมภา กุลตังวัฒนา0.77%0.59%0.59%0.59%0.59%-
6นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์0.57%-----
7นายทวี พูลศิริวิทย์0.53%-----
8นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-1.06%0.65%0.74%--
9นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-1.00%1.00%---
10นายประวิทย์ พูนเพชรกุล-0.88%1.74%2.64%3.10%3.82%
11นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-0.70%----
12นายรัชพล นภานพรัตน์แก้ว-0.57%0.58%0.61%0.78%0.78%
13นายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์-0.52%0.62%0.68%0.77%1.01%
14นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล--1.04%---
15น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี---1.66%--
16นายทวีฉัตร จุฬางกูร---1.13%--
17นางวันทนา นิลวัชรารัง---0.57%0.57%-
18นายสันติ โกวิทจินดาชัย----2.99%1.06%
19นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย----2.97%2.37%
20นายจิตติพร จันทรัช----0.67%0.67%
21นายสุชาติ ก่อตระกูล-----0.55%
22นายสมชัย สินทรัพย์ไพศาล-----0.53%
23นาย พลพัฒ กรรณสูต------10.21%
24บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด------4.21%
25นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล------4.10%
26นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์------1.18%
27นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์------1.02%
28นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์------0.85%
29นาย รัชพล นภานพรัตน์แก้ว------0.78%
30นาง จินตกา พูนเพชรกุล------0.74%
31นาย สมชัย สินทรัพย์ไพศาล------0.69%
32นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์------0.69%
33นาย สุรพงษ์ เล็กศรีสมพงษ์------0.66%
34นาย สุชาติ ก่อตระกูล------0.55%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3