SIMAT 4 ( 0.04 1.16% )

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ SIMAT “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
05-08-255716-03-255813-05-255816-03-255920-03-256026-06-256116-07-256126-03-2562
1นายทองคำ มานะศิลปพันธ์19.73%14.60%14.33%13.11%13.18%9.45%9.45%9.43%
2GRAND-FLO SOLUTION BERHAD7.39%5.83%5.19%4.98%----
3นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์6.04%4.63%4.02%4.34%3.62%4.51%4.53%4.78%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4.54%4.79%3.93%4.32%6.23%6.70%6.45%4.90%
5นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต3.31%3.04%2.98%2.86%2.85%2.59%2.46%1.56%
6น.ส.ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์2.89%2.89%3.00%3.34%3.76%3.27%3.27%3.59%
7นายนเรศ งามอภิชน1.65%1.48%------
8นายสุริยา สิงหกุล1.62%1.43%0.60%1.65%1.36%0.54%0.54%1.01%
9นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา0.98%0.87%0.77%0.74%0.74%0.56%0.56%0.55%
10น.ส.นริศรา ประเสริฐสังข์0.90%1.26%1.24%1.43%1.51%1.45%1.45%1.43%
11นายพรสวัสดิ์ วรรณเกียรติ0.75%0.67%0.66%0.63%0.63%0.59%0.59%0.64%
12น.ส.วาสนา คลอวุฒิเสถียร0.69%0.60%---1.84%1.84%2.21%
13นายต่อศักดิ์ ดิษฐ์คล้าย0.65%0.56%0.55%0.53%----
14นายวัลลภ พงศ์เนตรวิไล0.64%-------
15นายสันติ สิริรัตนกิจ0.62%---1.42%1.51%1.51%1.42%
16น.ส.วิลาวัณย์ ธูปอินทร์0.61%-------
17น.ส.ธัญญานินท์ จันทรธีระกิตติ0.60%0.54%0.53%-----
18นายชาคริต สุวรรณโชติ0.60%1.33%1.32%0.65%----
19นางปิยเนตร ธาราธาร0.52%-------
20นายณัฐภาส มานะศิลปพันธ์-6.74%6.61%6.34%6.32%5.82%5.82%5.80%
21บริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด-2.69%2.64%2.54%----
22นายพรหมมาตร์ ชายสิม-1.35%1.33%-----
23นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-1.34%1.31%1.26%----
24นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์-0.67%0.60%0.69%2.36%2.83%2.83%2.03%
25นายปวีณ นพคุณทอง-0.54%0.91%-----
26นายพะเนียง พงษธา--1.59%1.52%----
27นายอัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา--0.61%2.76%2.71%---
28นายณัฐพล ทรงสายชลชัย--0.57%-----
29นายพงศกร เอื้อชวาลวงศ์---0.71%----
30นายรัฐพล ศุทธิสารเศรษฐ์---0.68%----
31PHILLIP SECURITIES PTE LTD.----18.17%---
32นายประเสริฐชัย ตังคนานนท์----0.66%0.60%0.60%0.60%
33นายวัลลภ อัจฉราวรรณ----0.53%---
34นายสวทีป จันทร์ศรีชวาลา----0.52%---
35นายบายันซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา----0.52%---
36น.ส.สุรางคนา จันทร์ศรีชวาลา----0.52%---
37น.ส.ประวีณ จันทร์ศรีชวาลา----0.52%---
38นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์-----4.77%4.77%4.57%
39นายธนายุส โฆสิตสกุล-----4.55%4.83%5.05%
40นางประภา ศีตวรรัตน์-----4.27%4.08%3.69%
41นายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม-----2.88%2.86%2.30%
42นายอนันต์ ตันตสิรินทร์-----2.34%2.34%2.28%
43นายภากร มกรานนท์-----2.29%2.40%2.49%
44น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ-----2.02%2.02%2.07%
45นายพิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์-----0.92%0.92%1.00%
46นางนันท์ธนัย วัฒนดิษย์สกุล-----0.89%0.89%0.97%
47น.ส.นลินี เอื้อจรัสพันธุ์-----0.84%0.84%0.84%
48นายบุญเอื้อ จิตรถนอม-----0.69%0.70%0.78%
49นางอึ้งย้ง ตั้งศักดิ์ประเสริฐ-----0.61%0.61%-
50NOMURA PB NOMINEES LTD.-------1.66%5.20%
51น.ส.วิชดา สินธุสอาด-------0.59%
52นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์--------11.95%
53นาย ณัฐภาส มานะศิลปพันธ์--------8.12%
54นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์--------7.42%
55นาย ธนายุส โฆสิตสกุล--------5.74%
56บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด--------4.76%
57น.ส. ปัณฑารีย์ มโนมัยพันธุ์--------4.38%
58UBS AG LONDON BRANCH--------3.60%
59น.ส. ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์--------3.59%
60นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ--------2.24%
61นาย สุริยา สิงหกุล--------2.11%
62น.ส. วิชดา สินธุสอาด--------2.00%
63นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์--------1.91%
64น.ส. ศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์--------1.90%
65นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์--------1.50%
66น.ส. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ--------1.45%
67นาย สันติ สิริรัตนกิจ--------1.28%
68น.ส. นริศรา ประเสริฐสังข์--------1.20%
69นาย อาดาม อินสว่าง--------1.12%
70นาง นันท์ธนัย วัฒนดิษย์สกุล--------0.98%
71นาย มนต์ชัย ศิริพัฒนนันท์--------0.94%
72นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์--------0.93%
73นาย พรสวัสดิ์ วรรณเกียรติ--------0.64%
74นาย ประเสริฐชัย ตังคนานนท์--------0.60%
75นาย สมพงษ์ บุญธรรมจินดา--------0.55%
76นาย จรูญศักดิ์ สุทธิรักษ์--------0.53%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3