SUN 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ SUN “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
03-05-256102-05-2562
1นางจิราพร กิตติคุณชัย69.77%69.77%
2กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY1.43%-
3บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)0.85%0.77%
4นายองอาจ กิตติคุณชัย-0.93%
5บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด-0.78%
6นายบุญฉัตร พลอยจิระชัย-0.64%
7นายวิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์-0.58%
8นางสิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์-0.51%
9นาง จิราพร กิตติคุณชัย--69.77%69.77%
10นาย องอาจ กิตติคุณชัย--2.09%2.33%
11นาย บุญฉัตร พลอยจิระชัย--0.97%1.09%
12นาย วิบูลย์ ตระกูลพูนทรัพย์--0.97%0.97%
13น.ส. จิตรกัญญา รังนกใต้--0.79%0.64%
14บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด--0.78%0.78%
15นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์--0.78%0.78%
16นาย สุทธิคำ แต่โสภาพงษ์--0.73%0.73%
17นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์--0.51%0.51%
18น.ส. เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต--0.51%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3