T 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ T “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
13-03-255717-03-255820-03-256030-03-256118-03-2562
1นายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์16.63%1.76%0.84%1.41%1.80%
2นางวิภา สถาพรชัยสิทธิ์6.32%----
3นายอัศวิน ชินกำธรวงศ์5.80%2.56%---
4น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี4.87%----
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3.68%0.92%4.26%5.43%5.61%
6นายวิชาญ โชติตันติมากร2.96%----
7นายวรชัย สถาพรชัยสิทธิ์2.80%----
8นายปิยณัฐ สินไชย2.32%----
9น.ส.ปิยฉัตร สินไชย2.25%----
10นางกาณจนี เต็มสุข2.01%----
11น.ส.อรศิรี ชินกำธรวงศ์1.94%----
12น.ส.วรลัมภา สุภาวุฒิกุล1.84%----
13น.ส.สุวิมล เล็กสกุล1.70%----
14พันเอกไพโรฐพ์ วงศ์ชนะภัย1.37%----
15นายถนอม โกวิทพิทยาการ1.34%----
16นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์1.07%----
17นายธีรพล สินไชย1.03%----
18นายพีรพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์0.90%----
19นายณภัทร สถาพรชัยสิทธิ์0.90%--0.54%0.54%
20นายชัยพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์0.90%----
21น.ส.ลัดดา วิศิษฐานนท์0.81%----
22นายชัยจิตต์ พลังวิทย์วัฒนา0.70%----
23นายทองสุข จันทร์น้อย0.67%0.72%---
24นายไพบูลย์ จูวรหะวงศ์0.67%----
25นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ0.67%----
26นายตุลย์ ชวเลขวิรัช0.67%----
27นายสิริพงษ์ ปรีชาศุทธิ์0.66%----
28นายธวัช ตันติเมธ0.64%----
29นายศิโรจน์ พรหมพฤกษ์0.63%----
30นายสังคม ธรรมนิติเวทย์0.59%----
31นายพรชัย อริยะเมธิน0.57%----
32นายประยุทธ เทพมังกร0.54%----
33น.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร-4.35%2.49%--
34นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล-4.20%2.67%5.90%5.95%
35น.ส.พรรณี แสงเพิ่ม-3.37%1.35%--
36นายเพชร วิจักขณา-2.74%---
37น.ส.สุกัญญา งามจิตรสุขศรี-2.69%1.55%--
38นายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์-2.61%10.38%10.40%10.38%
39น.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม-2.51%---
40นายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์-2.40%---
41นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ-2.30%---
42นายนพดล คงวิวัฒนากุล-2.23%---
43นายปริพล ธนสุกาญจน์-2.04%1.01%--
44นายชูชาติ แสงพงษ์-1.83%0.62%--
45นายธานีนุกูล คณิตวิชากุล-1.72%---
46นายสมชาย ฉายศิริไพบูลย์-1.60%0.97%0.92%0.92%
47นายเทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์-1.50%---
48นายจิรสีห์ เตชาชาญ-1.15%---
49นายภควา ปัตตะพงศ์-1.15%---
50นางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์-1.02%---
51นายนรินทร์ พรชีวรัตน์-0.93%---
52นายบุญชาย ศรวิษฐานนท์-0.78%---
53นายสุชัย โรจน์วัฒนวงศ์-0.69%---
54นางสิริพัชร สัจจาไชยนนท์-0.69%---
55นายชลิต สถิตย์ทอง-0.59%---
56นายสมยศ คุณจักร-0.53%---
57ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต-0.52%---
58นายศุภวัต สุรนาคะพันธุ์-0.50%---
59นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์--6.79%5.78%5.29%
60นายจอย จาวลา--2.57%2.57%2.57%
61น.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์--2.24%2.24%2.97%
62นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์--1.73%--
63น.ส.บุญธิดา เจริญสวัสดิ์--1.63%1.87%2.08%
64นายราชวิทย์ ชุมวระ--1.60%0.75%4.30%
65นายสมนึก ไชยกุล--1.50%1.50%1.50%
66นายศุภชัย สุขะนินทร์--1.48%1.48%1.48%
67นายปริญญา จารวิจิต--1.48%1.48%1.48%
68น.ส.นพวรรณ องค์สรานนท์--1.20%--
69นายดรงค์ หุตะจูฑะ--1.18%1.44%0.91%
70นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ--0.99%0.99%0.99%
71นางศันสนีย์ ช่อไม้ทอง--0.86%0.86%0.86%
72นายธนกฤต สร้อยแสงทอง--0.61%--
73นายกนกพล ขัติยะกาญจน์--0.59%0.59%0.59%
74นายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์--0.58%0.58%0.58%
75น.ส.พิจิตรา ตั้งภาธร--0.58%--
76นางอัญชัญ จงอัศญากุล---2.13%2.13%
77นายอนวัช ฉัตรศิริกุล---1.59%1.59%
78นายสำเริง มนูญผล---1.10%0.90%
79น.ส.รัตนา ติระรัตน์ชัยเลิศ---0.99%-
80น.ส.สุกัญญา งามจิตสุขศรี---0.95%-
81นายวิชัย ธนสมุทร---0.90%-
82นายสุธีวัฒน์ ทวีชัยวัฒน์---0.62%0.73%
83นายนนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์---0.58%0.58%
84น.ส.ณัฎฐพัชร ธนาวัฒน์พลกุล---0.51%0.96%
85นายพิริยะ เหล่าปราณีชน----0.60%
86นายพงศ์ศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา----0.56%
87นายอดุลย์ ศักดิ์จิระพงศ์----0.51%
88น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง-----12.36%12.36%12.36%
89นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล-----5.95%5.95%5.95%
90บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-----5.69%5.19%5.03%
91นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์-----5.14%5.14%5.14%
92นาย ราชวิทย์ ชุมวระ-----4.30%4.30%4.30%
93น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์-----3.11%3.11%3.11%
94นาย จอย จาวลา-----2.57%2.57%2.57%
95นาง อัญชัญ จงอัศญากุล-----2.13%2.13%2.13%
96น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์-----2.08%2.23%2.29%
97นาย สุชัย สถาพรชัยสิทธิ์-----1.68%1.66%1.66%
98นาย อนวัช ฉัตรศิริกุล-----1.59%1.59%1.59%
99นาย ปริญญา จารวิจิต-----1.48%1.48%1.48%
100นาย ศุภชัย สุขะนินทร์-----1.48%1.48%1.48%
101นาย สมนึก ไชยกุล-----1.35%1.35%1.34%
102นาย พงศ์พันธ์ มรรคอนันตโชติ-----1.00%
103นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ-----0.99%0.99%0.99%
104นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ-----0.98%0.85%0.85%
105น.ส. ณัฎฐพัชร ธนาวัฒน์พลกุล-----0.96%0.96%0.96%
106นาง ศันสนีย์ ช่อไม้ทอง-----0.86%0.86%0.86%
107น.ส. ญาณิศา โชติพานิช-----0.85%
108นาย สุธีวัฒน์ ทวีชัยวัฒน์-----0.73%0.73%0.73%
109นาย พิริยะ เหล่าปราณีชน-----0.61%0.61%0.61%
110นาย กนกพล ขัติยะกาญจน์-----0.59%0.59%0.59%
111นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์-----0.58%0.58%0.58%
112นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์-----0.58%0.60%0.60%
113นาย สำเริง มนูญผล-----0.54%
114น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร-----0.52%0.52%0.52%
115นาย อดุลย์ ศักดิ์จิระพงศ์-----0.51%0.51%0.51%
116นาย ชยพล วิชิตพันธุ์-----0.69%0.99%
117น.ส. โชติกา เซี่ยงเจว-----0.68%0.68%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3