THANI 7 ( 0.05 0.75% )

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 ตุลาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ THANI “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
14-03-255705-03-255809-03-255909-03-256009-03-256108-03-2562
1ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)65.18%65.18%65.18%65.18%65.18%65.18%
2นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล5.00%4.77%----
3นายเจริญสุข กิจอิทธิ3.66%3.71%3.71%3.71%2.47%2.47%
4นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด2.16%2.14%----
5นางเนาวนารถ จามรมาน1.19%0.77%0.87%0.94%0.99%1.07%
6บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)1.15%1.14%0.78%0.78%--
7นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ0.64%0.62%0.58%0.58%0.58%0.58%
8นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล0.54%0.55%----
9นายพอพล อินทรวิชัย0.52%-----
10นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ0.52%0.52%0.52%0.52%0.52%0.52%
11นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา-1.13%----
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--1.56%2.73%2.78%3.27%
13นายสมชาย ลิ้มถิรคุณ--0.93%---
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส--0.69%---
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ--0.61%---
16THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED---4.46%-1.79%1.25%1.25%
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30---0.76%1.30%1.37%
18บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)---0.64%--
19บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)---0.58%--
20กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ---0.54%--
21นายภมร พลเทพ----0.84%1.99%
22นายทรงพล เตชะกรินทร์----0.69%-
23บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)----0.64%-
24กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว----0.61%-
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-----0.59%
26กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล-----0.52%
27ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)------65.18%65.18%
28บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด------3.02%3.44%
29นาย เจริญสุข กิจอิทธิ------2.47%2.47%
30นาย ภมร พลเทพ------2.15%2.22%
31กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30------1.06%1.07%
32นาง เนาวนารถ จามรมาน------0.95%0.95%
33นาง วิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ------0.58%0.58%
34กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้------0.53%0.55%
35นาง ศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ------0.52%0.52%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3