TIPCO 8 ( 0.05 0.60% )

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ TIPCO “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
25-03-255720-03-255804-05-255926-08-255903-05-256020-04-256110-04-2562
1นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร11.93%11.93%12.12%11.40%11.40%11.40%11.40%
2น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร10.04%10.04%10.04%10.04%10.05%10.05%10.05%
3นางเรียม ทรัพย์สาคร7.88%7.88%3.74%3.74%3.74%1.00%0.51%
4น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร6.30%6.30%6.30%6.30%6.30%6.30%6.30%
5น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%8.59%
6นางอนุรัตน์ เทียมทัน5.59%5.59%6.42%6.42%6.42%6.67%6.67%
7นายสมจิตต์ เศรษฐิน2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%
8น.ส.นาตาลี ทรัพย์สาคร2.07%2.08%2.45%2.45%2.49%3.40%3.44%
9ด.ญ.วานิสสา ธูปจินดา1.89%1.89%1.89%1.89%1.89%1.89%-
10นายธิษัณ เทียมทัน1.77%------
11นายสมมารถ ธูปจินดา1.60%1.60%1.55%1.20%1.20%1.20%1.20%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.55%1.29%3.99%4.69%3.79%2.54%3.14%
13นายธวัชชัย เทียมทัน0.91%1.68%-----
14นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ0.84%0.93%-1.34%---
15น.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์0.73%0.97%1.04%1.04%1.04%--
16นายสมเกียรติ ลิมทรง0.59%0.59%0.59%0.59%0.59%0.59%0.69%
17นางประกายคำ ใบแก้ว0.56%0.56%-----
18STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2.26%-----
19นายศุภชัย วุฒิธรรมคุณ-0.83%-----
20นายวิทิต พงศ์พิโรดม-0.83%-----
21นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม-0.66%-----
22นายคมชาญ บวรวนิชยกูร-0.52%-----
23นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ--4.32%4.35%2.77%1.51%-
24นายจรัล ระวีแสงสูรย์--1.09%1.16%1.26%1.27%-
25น.ส.อลิดา เศรษฐิน--0.85%0.83%0.83%1.39%1.39%
26นายชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ---1.61%---
27นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์----4.06%--
28นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล----1.71%1.61%1.64%
29นายชวลิต จรัสโชติพินิต----1.00%1.04%-
30นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์----0.70%--
31นายอุดม จิระสิริกุล----0.69%1.84%1.71%
32นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ----0.59%--
33นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล----0.58%--
34นางปิยะนันท์ ชัยศรีสุรพันธุ์----0.52%--
35นายฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์----0.51%--
36นายอภิรุม ปัญญาพล-----1.08%1.45%
37นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ-----1.00%1.00%
38UBS AG LONDON BRANCH-----0.88%0.88%0.88%
39นายอธิภู ลือชัยชนะกุล-----0.52%0.52%
40น.ส.วานิสสา ธูปจินดา------1.89%
41นายจินต์ วรมหาภูติ------0.88%
42นายอนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ------0.66%
43นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ------0.63%
44EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT------0.51%0.52%
45น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร-------13.30%
46นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร-------11.40%
47น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร-------8.59%
48นาง อนุรัตน์ เทียมทัน-------6.67%
49น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร-------6.30%
50บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------3.70%
51นาย สมจิตต์ เศรษฐิน-------2.40%
52นาย อภิรุม ปัญญาพล-------1.92%
53น.ส. วานิสสา ธูปจินดา-------1.89%
54นาย อุดม จิระสิริกุล-------1.67%
55นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล-------1.60%
56น.ส. อลิดา เศรษฐิน-------1.39%
57นาย สมมารถ ธูปจินดา-------1.20%
58นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-------1.04%
59นาย สมเกียรติ ลิมทรง-------0.69%
60นาย อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ-------0.66%
61นาง วรรณดี กฤติยรังสิต-------0.65%
62นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ-------0.63%
63นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล-------0.52%
64นาย บำรุง ศรีงาน-------0.51%
65นาย อภิมุข บำรุงวงศ์-------0.51%
66นาง เรียม ทรัพย์สาคร-------0.51%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3