TIPCO 10 ( 0.10 0.97% )

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ TIPCO “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
25-03-255720-03-255804-05-255926-08-255903-05-256020-04-256110-04-256228-08-2562
1นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร11.93%11.93%12.12%11.40%11.40%11.40%11.40%11.40%
2น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร10.04%10.04%10.04%10.04%10.05%10.05%10.05%13.30%
3นางเรียม ทรัพย์สาคร7.88%7.88%3.74%3.74%3.74%1.00%0.51%0.51%
4น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร6.30%6.30%6.30%6.30%6.30%6.30%6.30%6.30%
5น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%8.59%8.59%
6นางอนุรัตน์ เทียมทัน5.59%5.59%6.42%6.42%6.42%6.67%6.67%6.67%
7นายสมจิตต์ เศรษฐิน2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%2.40%
8น.ส.นาตาลี ทรัพย์สาคร2.07%2.08%2.45%2.45%2.49%3.40%3.44%-
9ด.ญ.วานิสสา ธูปจินดา1.89%1.89%1.89%1.89%1.89%1.89%--
10นายธิษัณ เทียมทัน1.77%-------
11นายสมมารถ ธูปจินดา1.60%1.60%1.55%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1.55%1.29%3.99%4.69%3.79%2.54%3.14%3.70%
13นายธวัชชัย เทียมทัน0.91%1.68%------
14นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ0.84%0.93%-1.34%----
15น.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์0.73%0.97%1.04%1.04%1.04%---
16นายสมเกียรติ ลิมทรง0.59%0.59%0.59%0.59%0.59%0.59%0.69%0.69%
17นางประกายคำ ใบแก้ว0.56%0.56%------
18STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2.26%------
19นายศุภชัย วุฒิธรรมคุณ-0.83%------
20นายวิทิต พงศ์พิโรดม-0.83%------
21นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม-0.66%------
22นายคมชาญ บวรวนิชยกูร-0.52%------
23นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ--4.32%4.35%2.77%1.51%--
24นายจรัล ระวีแสงสูรย์--1.09%1.16%1.26%1.27%--
25น.ส. อลิดา เศรษฐิน--0.85%0.83%0.83%1.39%1.39%1.39%1.80%1.80%1.80%
26นายชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ---1.61%----
27นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์----4.06%---
28นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล----1.71%1.61%1.64%1.60%
29นายชวลิต จรัสโชติพินิต----1.00%1.04%--
30นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์----0.70%---
31นายอุดม จิระสิริกุล----0.69%1.84%1.71%1.67%
32นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ----0.59%---
33นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล----0.58%---
34นางปิยะนันท์ ชัยศรีสุรพันธุ์----0.52%---
35นายฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์----0.51%---
36นาย อภิรุม ปัญญาพล-----1.08%1.45%1.92%2.52%2.53%2.61%
37นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ-----1.00%1.00%0.63%
38UBS AG LONDON BRANCH-----0.88%0.88%0.88%1.17%1.17%1.17%
39นายอธิภู ลือชัยชนะกุล-----0.52%0.52%0.52%
40น.ส.วานิสสา ธูปจินดา------1.89%1.89%
41นายจินต์ วรมหาภูติ------0.88%-
42นายอนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ------0.66%0.66%
43นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ------0.63%-
44EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT------0.51%0.52%0.52%
45นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-------1.04%
46นาง วรรณดี กฤติยรังสิต-------0.65%0.55%0.54%
47นาย บำรุง ศรีงาน-------0.51%0.51%0.51%0.51%
48นาย อภิมุข บำรุงวงศ์-------0.51%
49นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร--------11.40%11.40%11.40%
50น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร--------11.23%11.23%11.23%
51น.ส. ลักษณา ทรัพย์สาคร--------8.59%8.59%8.59%
52นาง อนุรัตน์ เทียมทัน--------7.16%7.16%7.16%
53น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร--------6.30%6.30%6.30%
54นาย สมจิตต์ เศรษฐิน--------2.40%2.40%2.40%
55น.ส. วานิสสา ธูปจินดา--------2.31%2.31%2.31%
56บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--------1.98%2.00%2.05%
57นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล--------1.65%1.66%1.64%
58นาย อุดม จิระสิริกุล--------1.33%1.36%0.88%
59นาย สมมารถ ธูปจินดา--------1.20%1.20%1.20%
60นาย อนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ--------1.15%1.15%1.15%
61นาย วีรัตน์ กฤติยรังสิต--------0.78%0.77%
62นาย สมเกียรติ ลิมทรง--------0.70%0.70%0.71%
63นาย นันทพันธ์ มหัทธนธัญ--------0.64%0.62%
64นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ--------0.55%0.55%0.55%
65นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร--------0.54%0.76%1.41%
66นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล--------0.52%0.52%0.52%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3