TVT 1 ( 0.01 1.61% )

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 มีนาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ TVT “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
10-03-255911-05-255904-05-256013-03-256103-05-2562
1นางภัทรภร วรรณภิญโญ23.69%23.69%21.19%24.13%24.13%
2นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ19.22%15.47%16.08%17.77%17.85%
3นายณฐกฤต วรรณภิญโญ12.51%12.51%11.27%11.27%11.27%
4น.ส.ณภัทร วรรณภิญโญ5.82%5.82%5.82%5.82%5.82%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2.33%2.55%1.22%2.27%1.45%
6นายพิชิต ชินวิทยากุล2.00%----
7นายสุชาติ เกตุโตประการ1.75%1.75%---
8นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย1.61%----
9นายพิรัฐ เย็นสุดใจ1.06%1.06%1.06%1.06%1.06%
10นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์1.00%1.00%---
11นายสันติ โกวิทจินดาชัย1.00%----
12นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร0.79%0.79%0.79%0.79%0.79%
13นายจิตติพร จันทรัช0.76%0.79%---
14นางโสภา ตันติเมธ0.75%---0.65%
15นางภาณี ศรีสุวัฒน์0.75%0.69%---
16กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ซี0.51%----
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ บี0.50%----
18นายพรเทพ มโนทรัพย์ศักดิ์0.50%----
19นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-1.54%1.80%1.81%1.86%
20น.ส.พรชนก อยู่วิทยา-1.04%0.95%1.58%1.75%
21นางสิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ-0.81%---
22นายกีรติพนธ์ อัครกุลวงศ์-0.54%---
23นางธัญสุดา ผาณิตวงศ์-0.53%0.59%0.59%0.52%
24นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ-0.51%0.54%0.54%-
25นายทวีฉัตร จุฬางกูร--6.25%6.25%4.80%
26นายวสิณ วุฒิมานนท์--1.66%1.49%1.81%
27นายธีรภัทร์ อิศรภักดี--0.80%--
28นางศิริรัตน์ เกียรติเสริมสกุล--0.80%--
29นายนิพัฒน์ เจริญกิจการ--0.78%--
30นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล--0.63%--
31นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์--0.63%0.63%-
32นายรัตนชัย จิระวันชัยกุล--0.55%0.55%-
33น.ส.นราวดี บัวเลิศ---0.59%0.80%
34นางศรินญา หวังวัชรกุล---0.56%0.55%
35นายวิรัช เสรีภาณุ---0.53%-
36นายพูลฤทธิ์ ปราณีประชาชน----1.88%
37นางวิภากร สุจิตต์----1.02%
38นายวัลลภ วงศ์ภัทรกุล----0.60%
39นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ-----24.13%24.13%
40นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ-----18.89%19.44%
41นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ-----11.27%11.27%
42น.ส. ณภัทร วรรณภิญโญ-----5.82%5.82%
43นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร-----4.80%4.93%
44นาย พูลฤทธิ์ ปราณีประชาชน-----1.88%1.88%
45นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-----1.86%1.86%
46นาย วสิณ วุฒิมานนท์-----1.81%1.81%
47น.ส. พรชนก อยู่วิทยา-----1.75%1.75%
48บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-----1.44%1.44%
49นาย พิรัฐ เย็นสุดใจ-----1.06%1.06%
50นาย วัลลภ วงศ์ภัทรกุล-----1.05%1.13%
51น.ส. นราวดี บัวเลิศ-----0.80%0.80%
52นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-----0.79%0.79%
53นาง โสภา ตันติเมธ-----0.65%0.65%
54นาง ศรินญา หวังวัชรกุล-----0.55%0.55%
55นาง ธัญสุดา ผาณิตวงศ์-----0.52%0.52%
56นาย พูนศักดิ์ บุญสาลี-----0.58%
57นาย วุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ-----0.53%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3