UPA 0 ( -0.01 -5.56% )

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ UPA “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
09-05-255721-03-256004-07-256104-09-256120-03-2562
1นายวรงค์ ภัทรชัยกุล13.97%0.90%0.90%0.90%0.67%
2นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์4.82%----
3นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ3.78%----
4นางปิยมา ชรินธร3.68%----
5นายพีรพล สุวรรณนภาศรี3.06%----
6นายชนินทร์ วานิชวงศ์3.04%----
7น.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์2.82%----
8น.ส.งามตา อิ่มสุชาติ2.77%----
9นายวีระ วินิตจรัส2.43%----
10นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา2.32%----
11นายสุริยา เทพาคำ1.90%----
12บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)1.79%----
13นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง1.77%----
14นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ1.66%----
15นายปรีชา วสุโสภณ1.43%0.53%0.52%0.52%0.54%0.51%0.51%0.51%
16น.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น1.39%----
17น.ส.อนงค์ วรพาสน์1.25%----
18น.ส.รุจิกาญจน์ ศิริเรืองนพคุณ0.95%----
19น.ส.ศิริพร ศุภโอภาสพันธุ์0.89%----
20นายสราวุฒิ ชินวัตร0.89%----
21น.ส.ปวีณา ปฐมวงศ์เสถียร0.84%----
22นายวรพล ทังสมบัติ0.79%----
23นายสุรัตน์ ลีรุ่งเรือง0.78%----
24น.ส.อรุณีย์ อาชวเมธีกุล0.73%----
25นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์0.73%----
26นายทวี จงพิพัฒนากูล0.57%----
27นางวราภรณ์ สิทธิศักดิ์0.55%----
28นายวรชาติ พัฒน์ตระกูลชัย0.54%----
29นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์0.54%----
30นายอุปกิต ปาจรียางกูร-25.04%25.04%25.04%25.04%26.00%26.00%26.00%
31SHINE WEALTH HOLDINGS LIMITED-16.04%16.04%----
32นายธนน รุ่งธนเกียรติ-5.25%4.63%----
33นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล-4.65%----
34นายสมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์-4.50%3.45%4.05%3.90%3.90%3.90%3.22%
35Good Resources Holdings Limited-3.75%3.75%3.75%3.75%3.75%3.75%-
36น.ส.วิยะดา อิทธิวิทยาธร-3.00%1.47%0.72%----
37นายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์-2.25%----
38ANGELIS CAPITAL PTE. LTD.-1.95%----
39นายวิชา พร้อมเพรียงชัย-1.67%1.14%1.12%0.70%0.65%0.65%0.65%
40น.ส.นันทพร ทองสองสี-1.66%----
41นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล-1.62%1.54%----
42น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-1.61%2.08%2.18%3.39%4.89%0.60%-
43นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-1.55%3.23%3.34%3.39%---
44นายภูวรา ธนกุลราเชนทร์-1.14%1.01%1.01%0.55%0.55%0.55%0.55%
45นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง-0.97%----
46น.ส.อำพันธ์ แปงคำ-0.53%0.52%0.84%0.93%---
47นายสมชาย คล่องประมง-3.75%0.60%0.60%0.63%0.63%0.63%
48นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล-1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%
49นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ-1.05%----
50นายยศทัศน์ สมหวังทรัพย์-0.84%2.25%----
51น.ส.สุนี อนันตประกร-0.53%0.54%0.54%0.54%0.54%0.54%
52นางเอมพิธา จิตต์เสนา-0.51%0.57%----
53BSI SA-16.04%----
54น.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล-1.70%1.70%---
55นายธนพล คล่องประมง-1.45%1.24%1.25%1.25%1.27%
56นายธนิศร คล่องประมง-1.07%1.07%1.07%1.07%1.07%
57นายธนยศ คล่องประมง-1.06%1.06%1.06%1.06%1.06%
58น.ส.สุริวัสสา เศรษฐนนท์ภิญโญ-0.90%----
59นางสุพัตรา หวานวาจา-0.67%----
60EFG BANK AG-16.04%---
61นายชุติไชย นภาศัพท์-0.65%1.27%1.27%1.24%
62บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.59%1.00%0.79%0.80%
63นายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล-0.55%1.65%1.65%1.84%
64EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH--16.04%16.04%8.40%
65ทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม--2.86%--
66น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์--0.94%0.94%1.24%
67นายนรากร ปรีดาเกียรติ--0.60%0.60%0.60%
68นายน้ำเพชร ปานะถึก--0.51%0.51%0.51%
69นายวิชัย วชิรพงศ์---4.50%-
70น.ส.สุภารัตน์ สง่าเมือง---3.24%6.19%
71CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH----3.90%12.14%12.14%12.14%
72UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED----3.86%24.21%24.21%24.21%
73นายเชาวลิต เมธยะประภาส----3.75%
74น.ส.แคทรียา บีเวอร์----2.31%
75น.ส.พิมพิลา จังพานิช----0.74%
76น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง-----6.41%6.41%6.41%
77DBS BANK LTD-----3.90%3.90%3.90%
78นาย เชาวลิต เมธยะประภาส-----3.75%3.75%3.75%
79นาย สมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์-----3.22%3.22%3.22%
80น.ส. แคทรียา บีเวอร์-----3.15%3.08%2.25%
81นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล-----2.55%2.55%2.70%
82นาย วิเชียร เอื้อสงวนกุล-----1.50%1.50%1.50%
83น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์-----1.42%1.51%3.22%
84นาย ชุติไชย นภาศัพท์-----1.31%1.34%1.19%
85นาย ธนพล คล่องประมง-----1.27%1.27%1.27%
86นาย ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-----1.12%1.08%
87นาย ธนยศ คล่องประมง-----1.06%1.06%1.06%
88นาย ธนิศร คล่องประมง-----1.06%1.06%1.06%
89น.ส. พิมพิลา จังพานิช-----0.97%0.98%
90บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-----0.78%0.76%0.58%
91นาย วิชา พร้อมเพรียงชัย-----0.65%0.65%0.65%
92นาย ปรีชา วสุโสภณ-----0.64%0.64%0.64%
93นาย สมชาย คล่องประมง-----0.63%0.63%0.63%
94น.ส. สุนี อนันตประกร-----0.52%0.52%0.52%
95นาย น้ำเพชร ปานะถึก-----0.51%0.53%0.60%
96นาย ดีน ยัง จุลธุระ-----0.78%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3