XO 13 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 มีนาคม 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ XO “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
21-08-255712-03-255810-05-255904-05-256012-03-256124-08-256113-03-256228-08-256213-03-256323-06-256331-08-2563
1นาย วัฒนา จันทรัช16.39%1.39%14.17%14.14%14.08%14.03%13.32%10.93%8.25%8.25%8.25%
2นางสาววาสนา จันทรัช14.53%----------
3นาย จิตติพร จันทรัช11.24%7.00%7.00%6.56%6.96%6.93%6.56%6.97%8.86%11.94%11.94%
4นายนิโคลัส มาร์ติน2.34%----------
5นายพอล เล็นเท็น2.26%----------
6นางจารุวรรณ โอวรารินท์1.86%-0.63%0.63%0.63%0.71%-----
7นาย นุชา สีบุญเรือง1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%1.62%1.54%1.55%1.55%1.55%1.55%
8เด็กหญิงทรินนิตี้ จันทรัช1.00%----------
9เด็กหญิงทรีทัญญ่า จันทรัช1.00%----------
10นาง สร้อยเพชร จันทรัช-21.45%21.45%21.40%21.32%21.23%21.15%22.29%23.09%23.09%23.09%
11น.ส. วาสนา จันทรัช-14.53%16.74%16.70%16.64%13.74%13.02%14.31%14.31%14.31%14.31%
12นาย คเชนทร์ เบญจกุล-2.15%--1.78%5.42%8.05%7.15%7.31%7.71%6.87%
13ด.ญ. ทรินนิตี้ จันทรัช-1.00%1.00%1.00%0.99%0.99%0.95%0.84%0.84%--
14ด.ญ. ทรีทัญญ่า จันทรัช-1.00%1.00%1.00%0.99%0.99%0.95%0.84%0.84%--
15นายสนิท ดุษฎีโหนด-0.79%0.81%0.74%0.73%------
16ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล-0.77%1.16%1.93%-------
17น.ส.อรพรรณ อัสสมงคล-0.71%0.71%--------
18นายแสงชัย วสุนธรา-0.71%---------
19นายวีรภัทร์พล ศรีพัฒนกฤติ-0.68%0.68%0.68%0.67%0.67%0.65%----
20น.ส.ปิยวรรณ ประสมเสือ-0.67%1.10%--------
21นาย วศิน ดลรึเดช-0.61%0.61%0.61%0.61%0.61%0.82%0.79%0.79%0.79%0.79%
22น.ส.กรกฎ ศรีวิกรม์-0.61%0.56%0.76%0.77%------
23นางพัชรวลี อุทยานันท์-0.57%---------
24นายณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร--2.88%--3.67%0.61%----
25นางเพ็ญจันทร์ ยิ้มซ้าย--1.55%--------
26นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย--1.13%--0.95%1.44%----
27นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์--1.10%0.83%-------
28นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล--0.95%0.80%-------
29นาย โอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง--0.90%1.00%1.00%1.00%0.94%0.86%0.92%0.92%0.92%
30นายชาย ศรีวิกรม์--0.78%1.08%1.08%------
31นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา--0.64%--0.58%0.98%1.05%1.17%1.17%-
32นาย วีระพงษ์ ธัม--0.60%---0.54%0.59%0.86%0.92%0.96%
33หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล--0.58%--------
34น.ส.พัณณิน กิติพราภรณ์--0.58%0.89%0.93%------
35นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล--0.57%0.51%0.51%0.51%-0.58%0.58%--
36นายประยุทธ เอื้อวัฒนา---2.48%1.58%------
37นายประเสริฐ ฮ้อแสงชัย---0.84%-------
38บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด---0.70%-0.63%-0.81%--0.69%
39นายชาญ ศรีวิกรม์---0.67%0.68%------
40นายวามิล ฮ้อแสงชัย----0.77%------
41กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ----0.57%------
42นายรัชตะ ตั้งศิริพัฒน์----0.56%------
43นางสุภาพร กิตติวรรณโชติ----0.54%0.69%0.72%----
44น.ส.รังสิมา โรจนมณเฑียร----0.51%0.51%-----
45UBS AG SINGAPORE BRANCH-----2.83%2.67%2.35%2.35%2.35%2.35%
46น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ-----1.70%1.61%2.12%2.12%0.71%0.71%
47นายพิพัฒน์ เจียกภาพร-----1.41%-----
48น.ส. ณัฐวิภา เบญจกุล-----1.38%1.79%1.56%1.72%1.77%1.55%
49น.ส.ชลวนา พาราพสุ-----0.62%0.53%----
50นายสมเจน สุขศรีพานิชย์-----0.53%-----
51นายมนัส สุรทานต์นนท์-----0.53%0.55%----
52นาย ศุภวัฒน์ เจียกภาพร------1.19%0.90%0.92%0.92%0.90%
53นาย ศุภสิทธิ์ เจียกภาพร------1.05%1.00%1.01%1.01%1.00%
54น.ส. ศรีญา ยงสกุล------0.62%0.55%0.55%0.55%0.55%
55นาย อภิรเมธ อุตรวณิช-------1.14%1.18%1.25%-
56นาย ฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์-------1.00%1.02%1.02%1.02%
57นาย เจริญ ศรีสุวัฒน์-------0.80%0.80%--
58นาย มนต์ชัย เล็กวิจิตรธาดา-------0.54%0.54%--
59นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย-------0.51%---
60น.ส. จารุวรรณ โตตระกูล--------0.96%1.20%1.11%
61น.ส. วราภรณ์ ณ ลำปาง--------0.51%0.57%-
62นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร---------0.97%2.12%
63นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์----------0.93%
64นาง วิมลวรรณ จรัญวงศ์----------0.71%
65กองทุนเปิด เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ----------0.54%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3