SNC 10 ( -0.05 -0.51% )

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น "SNC" รายไตรมาส     [ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 19 ปี

30-09-255531-12-255531-03-255630-06-255630-09-255631-12-255631-03-255730-06-255730-09-255731-12-255731-03-255830-06-255830-09-255831-12-255831-03-255930-06-255930-09-255931-12-255931-03-2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด459.6577.2605.7624.3339.9372.5432.3425.9328.9348.9439.3461.8355.1378.2417.7629.4392.7404.9708.9
เงินลงทุนระยะสั้น291.20.20.00.00.00.00.00.00.010.30.00.00.02.10.00.00.02.30.0
รวมเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น750.8577.5605.7624.3339.9372.5432.3425.9328.9359.2439.3461.8355.1380.2417.7629.4392.7407.1708.9
บัญชีลูกหนี้906.21,201.11,434.31,061.9672.2944.81,613.8996.5812.01,140.01,895.41,495.1850.01,007.71,715.91,139.2879.91,063.21,510.9
บันทึกลูกหนี้5.05.05.030.030.064.034.045.083.083.083.0100.692.692.692.692.616.616.617.0
ลูกหนี้อื่น33.353.432.212.19.736.017.612.113.251.915.98.614.452.416.915.823.4132.425.4
ลูกหนี้ทั้งหมด0.00.00.00.0711.91,044.71,665.41,053.6908.21,274.91,994.31,604.4957.01,152.71,825.41,247.6919.91,212.31,553.3
สินค้าคงคลัง259.2229.1344.4301.9263.1247.3282.8270.0244.6280.8390.9326.0294.4281.3393.4339.2379.8424.4562.3
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า0.08.00.00.00.08.00.00.00.08.40.00.00.08.00.00.00.08.00.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น37.911.643.426.339.125.045.052.933.08.756.956.351.411.769.888.281.1162.0215.1
สินทรัพย์หมุนเวียน1,992.42,085.82,465.02,056.41,354.01,697.52,425.61,802.41,514.61,932.12,881.52,448.51,657.81,834.02,706.32,304.41,773.52,213.73,039.6
ทรัพย์สินและอุปกรณ์0.00.00.00.00.02,971.40.00.00.03,292.00.00.00.03,498.70.00.00.04,475.80.0
ค่าเสื่อมราคาสะสม0.00.00.00.00.0-1,125.00.00.00.0-1,370.70.00.00.0-1,580.20.00.00.0-1,788.90.0
ทรัพย์สินสุทธิและอุปกรณ์1,603.11,648.71,672.61,723.21,810.01,846.41,870.91,933.51,937.51,921.41,941.81,941.01,899.41,918.61,962.92,143.72,625.22,686.92,671.5
เงินลงทุนระยะยาว39.034.530.625.442.456.584.978.572.575.574.970.677.579.183.882.745.646.345.7
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในระยะยาว0.00.00.00.013.017.318.922.926.98.210.410.79.18.812.69.19.410.49.1
สินทรัพย์ระยะยาวอื่น ๆ 109.1113.895.195.8151.2158.5156.3162.4167.6173.4177.4243.4258.3246.9246.6232.1178.3217.2217.9
สินทรัพย์รวม3,753.93,901.74,318.93,958.23,416.03,821.04,614.04,056.43,774.44,165.75,142.24,769.13,955.34,138.65,061.04,820.24,679.45,219.96,027.5
เจ้าหนี้1,294.81,404.21,694.21,429.3885.91,070.01,741.81,186.0939.21,286.92,028.81,629.5948.61,228.21,811.61,340.71,046.81,223.61,858.0
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.10.30.10.10.10.1
เงินกู้ยืมระยะสั้น0.00.00.00.0108.0273.0180.00.085.070.055.0125.0110.020.025.0165.0220.0535.0590.0
เช่าระยะยาว ส่วนปัจจุบัน 17.919.119.217.815.113.714.829.133.238.644.249.153.456.058.386.0116.8114.2108.3
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทุน0.00.00.00.07.36.57.66.04.63.01.60.70.20.00.00.00.00.00.0
ภาษีรายได้จากดอกเบี้ยจ่าย0.00.00.00.07.29.011.45.01.62.85.35.73.64.920.918.02.83.28.5
หนี้สินหมุนเวียนอื่นทั้งหมด0.00.00.00.0292.2282.3325.5262.0151.5145.9337.9211.7188.5100.4234.7297.0342.7225.6402.5
รายได้พิเศษปัจจุบัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.025.524.2
ประโยชน์การเกษียณอายุการโพสต์บำนาญอื่นๆ0.00.00.00.037.439.442.044.747.349.552.354.456.565.367.159.560.962.460.6
หนี้สินหมุนเวียน1,652.81,712.81,971.21,689.71,308.41,648.02,273.51,482.01,210.51,544.32,471.32,021.01,304.11,410.62,150.81,906.81,729.22,127.32,991.5
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีไม่ได้ปัจจุบัน0.00.00.00.05.66.17.68.99.18.85.45.29.79.010.811.315.013.713.2
หนี้ระยะยาว27.614.013.011.29.37.55.8246.7254.1242.2230.5215.3199.8183.8196.7236.7271.9256.1234.0
เช่าทุน7.35.57.65.34.53.12.21.10.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
รายได้พิเศษไม่ใช่ปัจจุบัน0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.015.711.0
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย56.458.957.758.962.065.666.493.093.294.584.386.887.787.388.287.0126.3215.3215.7
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ปัจจุบัน0.00.00.00.010.310.821.722.021.09.99.89.99.09.710.211.136.413.83.8
หนี้สินรวม1,830.21,887.82,139.91,809.41,375.61,714.92,352.71,805.41,542.41,854.72,769.22,305.71,579.01,678.52,435.72,225.52,113.42,489.03,314.2
หุ้นสามัญ287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8287.8
เงินเพิ่มทุน1,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.61,213.6
กำไรสะสม365.9453.6620.1588.5477.0539.2693.5656.6637.4715.1787.4875.2787.3877.41,035.81,006.4938.31,014.1996.1
รายได้ครอบคลุมและอื่นๆ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0-6.00.00.00.00.00.0
หุ้นสามัญทั้งหมด1,867.21,955.02,121.42,089.81,978.42,040.52,194.92,158.02,138.82,216.52,288.82,376.62,288.72,372.82,537.22,507.82,439.72,515.52,497.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด1,923.62,013.92,179.12,148.72,040.42,106.12,261.32,251.02,232.02,311.02,373.02,463.42,376.32,460.12,625.42,594.72,566.02,730.82,713.2
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น3,753.93,901.74,318.93,958.23,416.03,821.04,614.04,056.43,774.44,165.75,142.24,769.13,955.34,138.65,061.04,820.24,679.45,219.96,027.5

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3