ADB 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

31-12-2560
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,372.40
    รายได้จากการขายสินค้า1,372.40
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา3.36
รายได้อื่น15.23
    รายได้อื่น - อื่นๆ11.87

รวมรายได้

1,387.64

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,159.51
    ต้นทุนขายสินค้า1,159.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร182.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย89.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร92.71

%กำไรขั้นต้น

15.51

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

13.28

รวมค่าใช้จ่าย

1,341.75

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้45.89
ต้นทุนทางการเงิน13.37
ภาษีเงินได้3.47
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ29.04

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

29.04

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.06

%อัตรากำไรสุทธิ

2.12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3