ALT 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 3

31-12-256031-12-255931-12-2558
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,258.091,964.672,601.88
    รายได้จากการขายสินค้า398.37726.69854.88
    รายได้จากการให้บริการ859.721,237.981,747.00
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา2.173.22-
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย9.3044.67-
รายได้อื่น41.9329.4222.30
    รายได้อื่น - อื่นๆ39.7626.2022.30

รวมรายได้

-35.78%

1,309.32

-22.31%

2,038.76

2,624.17

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ971.321,423.132,037.64
    ต้นทุนขายสินค้า303.90596.92688.88
    ต้นทุนการให้บริการ667.42826.221,348.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร226.76255.74243.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย56.8491.6784.33
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร169.91164.06158.80

%กำไรขั้นต้น

22.79

27.56

21.69

ค่าใช้จ่ายอื่น--17.30
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--17.30

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

18.02

13.02

9.34

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย10.813.0125.24

รวมค่าใช้จ่าย

-28.12%

1,208.88

-27.61%

1,681.89

2,323.32

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้100.44356.88300.86
ต้นทุนทางการเงิน24.3136.3835.83
ภาษีเงินได้19.2640.9657.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ56.87279.54208.02

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-79.63%

56.86

35.05%

279.13

206.68

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.010.401.34

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-81.25%

0.06

-11.11%

0.32

0.36

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.05--

%อัตรากำไรสุทธิ

4.5214.217.94
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3