AP 6 ( 0.05 0.81% )

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ22,175.6620,253.1522,078.6023,149.10
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์21,123.6619,653.19--
    รายได้จากการให้บริการ1,052.00599.96--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย501.73370.84--
รายได้อื่น173.70194.41124.7047.40
    ดอกเบี้ยรับ6.466.82--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน85.73105.02--
    รายได้อื่น - อื่นๆ81.5182.57--

รวมรายได้

9.76%

22,851.09

-6.24%

20,818.40

-4.28%

22,203.20

15.63%

23,196.50

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ14,261.8713,292.4014,545.0015,304.10
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์14,047.0613,249.24--
    ต้นทุนการให้บริการ214.8043.16--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร4,543.084,011.843,969.004,140.30
    ค่าใช้จ่ายในการขาย2,195.262,013.93--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร2,347.821,997.90--

%กำไรขั้นต้น

35.69

34.37

34.69

34.09

ค่าใช้จ่ายอื่น8.703.89--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

20.49

19.81

17.98

17.89

รวมค่าใช้จ่าย

8.7%

18,813.65

-6.51%

17,308.13

-4.78%

18,514.00

12.95%

19,444.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้4,037.443,510.273,689.203,752.10
ต้นทุนทางการเงิน150.41188.87279.60343.60
ภาษีเงินได้738.72618.77732.90626.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ3,148.302,702.63--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

16.82%

3,157.10

3.02%

2,702.56

0.3%

2,623.40

29.91%

2,615.50

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-8.790.06--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

16.28%

1.00

3.61%

0.86

0.83

0.83

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)1.000.860.830.83

%อัตรากำไรสุทธิ

14.2413.3411.8811.30
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3