BA 5 ( -0.25 -4.72% )

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 8

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2558
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ24,931.5024,691.9423,113.2023,113.1923,113.2023,113.19
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา55.70179.42322.94322.94
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย815.86685.48504.16504.16
รายได้อื่น3,561.842,073.91930.501,789.71930.501,789.71
    ดอกเบี้ยรับ116.82171.08255.79255.79
    เงินปันผลรับ389.56442.21280.43280.43
    กำไรจากการขายเงินลงทุน1,738.241.610.080.08
    รายได้อื่น - อื่นๆ1,261.521,279.60930.47930.47

รวมรายได้

6.77%

29,309.20

8.05%

27,451.33

9.91%

24,043.70

5.67%

25,407.06

9.91%

24,043.70

5.67%

25,407.06

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ22,092.1219,082.9418,228.3018,228.3318,228.3018,228.33
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร4,051.863,836.433,464.403,464.413,464.403,464.41
    ค่าใช้จ่ายในการขาย2,082.241,980.450.000.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,969.611,855.970.000.00

%กำไรขั้นต้น

11.39

22.72

25.16

21.13

25.16

21.13

ค่าใช้จ่ายอื่น7.272.028.818.81
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--322.90322.90
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ7.272.028.818.81

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

16.25

15.54

14.99

14.99

14.99

14.99

รวมค่าใช้จ่าย

14.09%

26,151.24

5.62%

22,921.39

5.66%

21,692.70

0.04%

21,701.55

5.66%

21,692.70

0.04%

21,701.55

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้3,157.964,529.942,350.903,705.522,350.903,705.52
ต้นทุนทางการเงิน1,839.591,753.581,606.401,606.451,606.401,606.45
ภาษีเงินได้472.01939.35250.00250.00250.00250.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ846.361,837.011,849.071,849.07

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-55.45%

787.91

-1.58%

1,768.41

411.79%

1,796.90

-0%

1,796.86

411.79%

1,796.90

-0%

1,796.86

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม58.4568.6052.2052.20

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-54.76%

0.38

-2.33%

0.84

0.86

0.86

0.86

0.86

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.860.86

%อัตรากำไรสุทธิ

3.167.167.777.777.777.77
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3