BPP 18 ( 0.10 0.55% )

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2562

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 3

31-12-256031-12-255931-12-2558
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ6,419.285,541.655,653.01
    รายได้จากการขายสินค้า6,419.285,541.655,653.01
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-0.00-
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3,682.253,513.181,895.19
รายได้อื่น741.36759.00564.01
    ดอกเบี้ยรับ48.5694.3555.50
    เงินปันผลรับ20.6515.894.31
    รายได้อื่น - อื่นๆ672.15648.77504.20

รวมรายได้

10.49%

10,842.88

20.98%

9,813.83

8,112.21

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ4,879.363,604.683,586.26
    ต้นทุนขายสินค้า4,879.363,604.683,586.26
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,169.041,100.69826.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,169.041,100.69826.14

%กำไรขั้นต้น

23.99

34.95

36.56

ค่าใช้จ่ายอื่น84.8421.260.73
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา84.8421.260.73
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-0.00-

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

18.21

19.86

14.61

รวมค่าใช้จ่าย

29.76%

6,133.25

7.1%

4,726.63

4,413.12

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้4,709.635,087.213,699.09
ต้นทุนทางการเงิน105.61419.93221.09
ภาษีเงินได้361.82394.51554.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ4,242.214,272.782,923.37

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

0.4%

4,154.63

99.46%

4,138.13

2,074.62

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม87.58134.65848.76

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-21.84%

1.36

-29.27%

1.74

2.46

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)1.360.00-

%อัตรากำไรสุทธิ

64.7274.6736.70
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3