CHEWA 0 ( 0.01 2.50% )

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 2

31-12-256031-12-2559
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,033.281,174.66
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์2,013.691,158.13
    รายได้จากการให้บริการ19.5916.53
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา0.002.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.952.52
รายได้อื่น9.1526.06
    ดอกเบี้ยรับ1.411.78
    รายได้อื่น - อื่นๆ7.7421.91

รวมรายได้

69.82%

2,043.37

1,203.24

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,451.37841.14
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์1,440.59830.37
    ต้นทุนการให้บริการ10.7810.78
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร360.88239.94
    ค่าใช้จ่ายในการขาย228.44142.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร132.4597.48

%กำไรขั้นต้น

28.62

28.39

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

17.75

20.43

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.25-

รวมค่าใช้จ่าย

67.66%

1,812.51

1,081.09

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้230.86122.16
ต้นทุนทางการเงิน29.8051.23
ภาษีเงินได้45.557.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ155.5063.08

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

146.51%

155.50

63.08

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

133.33%

0.21

0.09

%อัตรากำไรสุทธิ

7.655.37
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3