COM7 26 ( 0.50 1.98% )

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 4

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ22,531.1617,136.2614,965.7614,080.11
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา7.223.380.00-
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย14.82---
รายได้อื่น38.3175.3325.9722.35
    ดอกเบี้ยรับ--0.003.40
    รายได้อื่น - อื่นๆ31.0971.9525.9718.95

รวมรายได้

31.22%

22,584.29

14.81%

17,211.60

6.31%

14,991.73

14,102.46

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ19,481.5214,769.7013,075.0512,399.39
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร2,300.471,915.401,533.521,396.28
    ค่าใช้จ่ายในการขาย1,869.651,504.811,186.881,065.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร430.82410.59346.64330.73

%กำไรขั้นต้น

13.54

13.81

12.63

11.94

ค่าใช้จ่ายอื่น--3.05-
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--3.05-

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

10.21

11.18

10.25

9.92

รวมค่าใช้จ่าย

30.55%

21,781.99

14.19%

16,685.10

5.91%

14,611.61

13,795.66

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้802.29526.49380.12306.80
ต้นทุนทางการเงิน44.0121.3642.8638.43
ภาษีเงินได้149.61100.0674.7961.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ608.67405.08262.46206.84

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

49.74%

608.77

51.44%

406.55

28.01%

268.46

209.72

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.10-1.46-6.00-2.88

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

50%

0.51

30.77%

0.34

13.04%

0.26

0.23

%อัตรากำไรสุทธิ

2.702.371.791.49
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3