FE 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
1.300.08--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ742.20739.97737.40620.60
    รายได้จากการให้บริการ742.20739.97--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-0.00--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย29.4036.01--
รายได้อื่น64.1155.510.000.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ3.923.87--
    ดอกเบี้ยรับ1.481.96--
    เงินปันผลรับ6.315.24--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน27.856.41--
    รายได้อื่น - อื่นๆ23.2537.78--

รวมรายได้

0.51%

835.72

12.76%

831.49

18.82%

737.40

-8.09%

620.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ399.14413.25411.00351.00
    ต้นทุนการให้บริการ399.14413.25--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--275.20257.10
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร40.1242.52--
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร40.1242.52--

%กำไรขั้นต้น

46.22

44.15

44.26

43.46

ค่าใช้จ่ายอื่น241.30240.62--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน0.140.25--
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย6.797.26--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-0.010.000.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ234.38233.02--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

0.00

0.00

37.32

41.43

รวมค่าใช้จ่าย

-2.27%

680.56

1.48%

696.39

12.84%

686.20

-5.62%

608.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้155.16135.1042.602.90
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
ภาษีเงินได้28.3719.5117.909.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ126.78115.58--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

14.81%

121.40

3.57%

105.74

53.07%

102.10

-34.61%

66.70

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม5.389.84--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

14.82%

16.19

3.6%

14.10

13.61

8.89

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--13.618.89

%อัตรากำไรสุทธิ

16.3614.2913.8510.75
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3