FTE 2 ( 0.01 0.61% )

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 2

31-12-256031-12-2559
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ975.34822.56
    รายได้จากการขายสินค้า655.72628.41
    รายได้จากการให้บริการ319.62194.15
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา4.762.25
รายได้อื่น11.416.97
    รายได้อื่น - อื่นๆ6.654.72

รวมรายได้

18.95%

986.74

829.53

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ715.82618.69
    ต้นทุนขายสินค้า474.58468.41
    ต้นทุนการให้บริการ241.24150.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร111.20101.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย63.6658.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร47.5342.36

%กำไรขั้นต้น

26.61

24.78

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.40

12.28

รวมค่าใช้จ่าย

14.91%

827.02

719.70

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้159.72109.84
ต้นทุนทางการเงิน1.551.25
ภาษีเงินได้27.5221.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ130.6587.20

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

50.05%

130.65

87.07

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.13

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-39.02%

0.25

0.41

%อัตรากำไรสุทธิ

13.4010.59
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3