GC 11 ( -0.10 -0.89% )

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
1.260.01--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ3,727.503,978.553,646.503,647.40
    รายได้จากการขายสินค้า3,727.283,978.31--
    รายได้จากการให้บริการ0.220.23--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา5.141.23--
รายได้อื่น13.246.6612.9011.30
    ดอกเบี้ยรับ0.010.02--
    รายได้อื่น - อื่นๆ6.835.41--

รวมรายได้

-6.13%

3,740.74

8.9%

3,985.21

0.02%

3,659.40

15.35%

3,658.70

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ3,480.153,720.903,416.203,448.40
    ต้นทุนขายสินค้า3,480.153,720.90--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร133.85133.44129.80131.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย38.2033.48--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร95.6599.96--

%กำไรขั้นต้น

6.64

6.48

6.67

5.77

ค่าใช้จ่ายอื่น1.00---
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ1.00---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

3.59

3.35

3.56

3.61

รวมค่าใช้จ่าย

-6.21%

3,615.00

8.7%

3,854.34

-0.95%

3,546.00

16.71%

3,580.00

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้125.74130.87113.3078.80
ต้นทุนทางการเงิน14.3214.9614.2019.30
ภาษีเงินได้21.8923.3619.8011.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ89.5392.55--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-3.26%

89.53

16.71%

92.55

66.6%

79.30

-32%

47.60

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-2.17%

0.45

15%

0.46

0.40

0.24

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.450.460.400.24

%อัตรากำไรสุทธิ

2.402.332.171.31
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3