GEL 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,762.471,585.611,982.703,258.90
    รายได้จากการขายสินค้า-1,585.61--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา2.24---
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-4.82--
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น0.28---
รายได้อื่น26.6294.790.000.00
    ดอกเบี้ยรับ0.742.69--
    เงินปันผลรับ-68.27--
    รายได้อื่น - อื่นๆ23.3523.82--

รวมรายได้

6.16%

1,789.09

-15%

1,685.22

-39.16%

1,982.70

110.78%

3,258.90

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,607.031,314.832,002.002,907.10
    ต้นทุนขายสินค้า-1,314.83--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร175.38245.17282.50242.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย52.768.99--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร122.62236.19--
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร26.1925.05--
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร26.1925.05--

%กำไรขั้นต้น

8.82

17.08

-0.97

10.80

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--7.909.80

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

9.95

15.46

14.25

7.43

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย84.58---

รวมค่าใช้จ่าย

19.44%

1,893.18

-30.62%

1,585.06

-27.46%

2,284.50

117.27%

3,149.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-104.10100.16-266.70134.40
ต้นทุนทางการเงิน16.3417.584.901.90
ภาษีเงินได้-14.72-1.453.9057.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-105.7284.03--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-225.49%

-105.45

-29.21%

84.03

-36.08%

118.70

-28.19%

185.70

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.26---

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-200%

-0.02

0.02

0.02

0.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.020.020.03

%อัตรากำไรสุทธิ

-5.985.305.995.70
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3