GJS 0 ( -0.01 -2.00% )

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
734.028.61--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ15,178.0611,669.4712,260.4014,513.00
    รายได้จากการขายสินค้า15,178.0611,669.47--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา310.9153.61--
รายได้อื่น1,087.5291.8936.1080.70
    รายได้อื่น - อื่นๆ42.5921.95--

รวมรายได้

38.3%

16,265.58

-4.35%

11,761.36

-15.74%

12,296.50

48.91%

14,593.70

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ14,315.4010,874.6712,384.4013,970.50
    ต้นทุนขายสินค้า14,315.4010,874.67--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร681.52689.07781.00884.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย185.21159.81--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร496.31529.26--

%กำไรขั้นต้น

5.68

6.81

-0.72

4.29

ค่าใช้จ่ายอื่น7.211.29--
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ4.05---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---337.70-28.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ3.161.29--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

4.49

5.90

6.37

6.10

รวมค่าใช้จ่าย

29.74%

15,004.13

-12.16%

11,565.04

-11.38%

13,165.40

25.42%

14,855.30

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,261.46196.32-868.90-261.60
ต้นทุนทางการเงิน271.13203.46291.90175.30
ภาษีเงินได้--0.000.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ990.33-7.14--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

13970.17%

990.33

99.53%

-7.14

-262.06%

-1,514.50

73.84%

-418.30

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.09

-100%

0.00

-0.11

-0.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.11-0.03

%อัตรากำไรสุทธิ

6.52-0.06-12.35-2.88
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3