GL 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 เมษายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
39.75509.89--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--0.000.00
รายได้ดอกเบี้ย2,752.822,576.51--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา120.57---
    จากเงินให้สินเชื่อ651.88116.93--
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน2,061.191,949.69--
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม445.35272.75--
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ2,307.472,303.76--
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ252.09281.85--
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ1,144.95887.38--
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ-892.86-605.52--
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา120.57---
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย171.9548.35--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย171.9548.35--
รายได้จากการดำเนินการอื่น30.1363.78--
รายได้อื่น30.1363.78389.20205.30

รวมรายได้

--65.55%

1,865.40

-23.43%

1,126.80

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--784.40561.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--0.000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น3,084.40232.25--
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย245.35232.25--
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน2,200.27---
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น638.02---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้323.04313.27--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ323.04313.27--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ0.76---

รวมค่าใช้จ่าย

--39.8%

784.40

-20.58%

561.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้--726.00133.80
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้-1,670.171,264.85--
ภาษีเงินได้152.37202.03143.1019.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-1,822.551,062.82--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-270.96%

-1,818.71

82.51%

1,063.84

408.2%

582.90

-52.27%

114.70

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-3.84-1.02--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-270%

-1.19

84.21%

0.70

0.38

0.08

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-1.190.690.380.08
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3