HANA 30 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ21,550.8620,522.6220,521.4021,227.20
    รายได้จากการขายสินค้า21,550.8620,522.62--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา530.6378.77--
รายได้อื่น1,032.36541.66234.10255.10
    ดอกเบี้ยรับ206.20202.54--
    เงินปันผลรับ0.060.05--
    รายได้อื่น - อื่นๆ295.47260.29--

รวมรายได้

7.21%

22,583.22

1.49%

21,064.28

-3.38%

20,755.40

17.97%

21,482.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ18,336.4617,646.8117,490.9018,358.50
    ต้นทุนขายสินค้า18,336.4617,646.81--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,219.771,167.451,114.60993.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย156.10160.20--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,063.671,007.25--

%กำไรขั้นต้น

14.92

14.01

15.91

14.72

ค่าใช้จ่ายอื่น7.28---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---261.80107.40
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ7.28---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

5.66

5.69

5.43

4.68

รวมค่าใช้จ่าย

3.98%

19,563.52

1.12%

18,814.26

-3.86%

18,605.50

16.92%

19,351.70

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้3,019.702,250.022,149.902,091.60
ต้นทุนทางการเงิน-7.388.008.30
ภาษีเงินได้131.97137.2247.20366.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,887.732,105.42--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

37.16%

2,887.73

1.89%

2,105.42

-39.32%

2,066.40

45.71%

3,405.50

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

37.02%

3.59

1.95%

2.62

2.57

4.23

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--2.574.23

%อัตรากำไรสุทธิ

13.4010.2610.0716.04
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3