INOX 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 มกราคม 2565

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ15,474.7013,709.8711,705.4013,647.40
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา67.5810.65--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3.917.04--
รายได้อื่น107.3547.310.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ39.7836.67--

รวมรายได้

13.24%

15,585.96

17.59%

13,764.22

-14.23%

11,705.40

27.36%

13,647.40

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ14,449.9312,666.7511,185.0012,996.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร538.29508.13511.00664.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย202.74194.33--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร335.55313.81--

%กำไรขั้นต้น

6.62

7.61

4.45

4.77

ค่าใช้จ่ายอื่น93.21---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--83.4080.70
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ93.21---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

3.48

3.71

4.37

4.87

รวมค่าใช้จ่าย

14.47%

15,081.43

12.64%

13,174.88

-14.38%

11,696.00

25.29%

13,660.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้504.53589.359.50-12.70
ต้นทุนทางการเงิน1.170.1910.509.00
ภาษีเงินได้187.300.19-0.10-78.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ316.06588.97--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-46.34%

316.06

391.22%

588.97

-45.4%

119.90

168.97%

219.60

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-50%

0.04

300%

0.08

0.02

0.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.020.03

%อัตรากำไรสุทธิ

2.044.301.021.61
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3