INTUCH 71 ( -1.75 -2.40% )

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
-3,866.49--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ9,627.6111,646.2912,665.2010,313.90
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา152.52152.10--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย12,280.5912,634.32--
รายได้อื่น635.244,326.540.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ482.72307.95--

รวมรายได้

-21.2%

22,543.43

125.87%

28,607.14

22.8%

12,665.20

9.32%

10,313.90

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ7,145.887,468.877,541.606,128.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร2,576.752,448.742,577.902,279.90
    ค่าใช้จ่ายในการขาย231.52324.51--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร2,345.232,124.24--
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร172.64197.84--

%กำไรขั้นต้น

25.78

35.87

40.45

40.58

ค่าใช้จ่ายอื่น3,315.0868.13--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน6.4068.13--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น3,308.68---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---595.0059.10

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

26.76

21.03

20.35

22.11

รวมค่าใช้จ่าย

29.72%

13,210.35

0.63%

10,183.59

20.35%

10,119.50

2.75%

8,408.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้9,333.0818,423.552,545.701,905.40
ต้นทุนทางการเงิน399.14360.04308.70384.90
ภาษีเงินได้-376.25354.66469.70460.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ9,310.1917,708.86--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-34.91%

10,673.18

1.99%

16,397.61

8.92%

16,077.80

1.33%

14,761.30

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-1,362.991,311.25--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-34.83%

3.33

2%

5.11

5.01

4.60

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)3.335.115.014.60

%อัตรากำไรสุทธิ

110.86140.80126.94143.12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3