IRC 12 ( 0.30 2.48% )

บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 13

31-12-256131-12-256030-09-255930-09-2558
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ5,562.415,232.574,954.805,126.30
    รายได้จากการขายสินค้า5,562.41---
รายได้อื่น51.7298.9147.6060.00
    เงินปันผลรับ-45.91--
    รายได้อื่น - อื่นๆ51.7252.99--

รวมรายได้

5.3%

5,614.13

6.58%

5,331.47

-3.55%

5,002.40

-5.64%

5,186.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ4,788.684,465.934,028.204,330.70
    ต้นทุนขายสินค้า4,788.68---
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร375.74334.26322.40307.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย112.0497.45--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร263.71236.81--

%กำไรขั้นต้น

13.91

14.65

19.66

16.69

ค่าใช้จ่ายอื่น17.2420.08--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ17.24---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

6.75

6.39

6.51

5.99

รวมค่าใช้จ่าย

7.5%

5,181.66

10.8%

4,820.26

-6.19%

4,350.60

-9.19%

4,637.90

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้432.47511.21651.80548.40
ต้นทุนทางการเงิน0.021.141.402.80
ภาษีเงินได้73.8386.28111.1083.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ358.62423.79--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-15.38%

358.62

-17.49%

423.79

16.33%

513.60

40.83%

441.50

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.000.00--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-15.57%

1.79

-17.51%

2.12

2.57

2.21

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--2.572.21

%อัตรากำไรสุทธิ

6.458.1010.378.61
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3