IRCP 0 ( 0.01 2.27% )

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,269.741,118.871,229.101,647.30
    รายได้จากการขายสินค้า612.16544.91--
    รายได้จากการให้บริการ657.58573.97--
รายได้อื่น15.718.688.0018.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ15.718.68--

รวมรายได้

14%

1,285.45

-8.86%

1,127.55

-25.71%

1,237.10

59.1%

1,665.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,034.84917.84981.001,322.40
    ต้นทุนขายสินค้า507.37443.87--
    ต้นทุนการให้บริการ527.47473.97--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร222.84283.38162.20153.70
    ค่าใช้จ่ายในการขาย38.7735.97--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร184.08247.41--

%กำไรขั้นต้น

18.50

17.97

20.84

20.81

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

17.55

25.33

13.20

9.33

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2.022.84--

รวมค่าใช้จ่าย

4.62%

1,259.71

5.32%

1,204.07

-22.55%

1,143.20

53.68%

1,476.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้25.74-76.5193.90189.10
ต้นทุนทางการเงิน21.1328.6819.0019.20
ภาษีเงินได้8.1910.1316.6035.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-3.57-115.33--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

97%

-3.02

-284.86%

-100.75

-59.21%

54.50

120.83%

133.60

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.56-14.57--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

97.5%

-0.01

-290.48%

-0.40

0.21

0.53

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.01-0.210.53

%อัตรากำไรสุทธิ

-0.24-9.004.438.11
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3