IT 7 ( 0.10 1.38% )

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
-12.8813.19--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ4,933.834,928.454,960.004,974.80
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-0.18-0.02--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย6.300.72--
รายได้อื่น68.1970.0343.7035.60
    ดอกเบี้ยรับ3.796.88--
    รายได้อื่น - อื่นๆ64.5761.21--

รวมรายได้

0.18%

5,008.32

-0.09%

4,999.20

-0.13%

5,003.70

-7.32%

5,010.40

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ4,384.304,420.594,470.804,479.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร474.97474.35536.40570.70
    ค่าใช้จ่ายในการขาย428.56438.66--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร46.4135.68--
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร22.4522.45--

%กำไรขั้นต้น

11.14

10.30

10.74

10.68

ค่าใช้จ่ายอื่น49.6966.46--
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย46.4853.27--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ0.05---
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ0.61---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

9.63

9.62

10.81

11.47

รวมค่าใช้จ่าย

-1.05%

4,931.41

-0.47%

4,983.84

-0.85%

5,007.20

-6.5%

5,050.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้76.9115.36-0.80-35.60
ต้นทุนทางการเงิน0.580.760.600.60
ภาษีเงินได้12.95-0.77-0.50-0.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ63.3815.36--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

312.63%

63.38

-31.12%

15.36

297.35%

22.30

-28.41%

-11.30

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

400%

0.20

-50%

0.04

0.08

-0.04

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.200.040.08-0.04

%อัตรากำไรสุทธิ

1.280.310.45-0.23
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3