JWD 8 ( -0.05 -0.66% )

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 มกราคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 4

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
-11.64-19.32-
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,423.302,219.442,348.722,188.45
    รายได้จากการให้บริการ2,423.302,219.442,348.72-
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา--5.281.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย--0.00-
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น491.24---
รายได้อื่น539.7931.4435.9916.63
    ดอกเบี้ยรับ--0.00-
    รายได้อื่น - อื่นๆ48.5619.8030.7115.54

รวมรายได้

31.64%

2,963.10

-5.61%

2,250.88

8.15%

2,384.71

2,205.09

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,671.911,569.871,491.911,416.76
    ต้นทุนการให้บริการ1,671.911,569.871,491.91-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร465.96455.89395.57390.65
    ค่าใช้จ่ายในการขาย38.1636.4231.7226.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร427.80419.47363.85364.59

%กำไรขั้นต้น

31.01

29.27

36.48

35.26

ค่าใช้จ่ายอื่น4.21130.58-19.32142.00
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน4.2114.76--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น---85.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-115.83-57.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

19.23

20.54

16.84

17.85

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย6.037.08-2.551.71

รวมค่าใช้จ่าย

-0.71%

2,148.10

15.96%

2,163.42

-4.38%

1,865.61

1,951.12

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้814.9987.46519.10253.97
ต้นทุนทางการเงิน88.3186.44122.53109.39
ภาษีเงินได้123.4424.5275.5023.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ603.24-23.50321.07121.12

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

7008.92%

612.13

-102.66%

-8.86

131.94%

333.48

143.78

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-8.89-14.64-12.41-22.66

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

6100%

0.60

-101.54%

-0.01

85.71%

0.65

0.35

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.010.00-

%อัตรากำไรสุทธิ

25.26-0.4014.206.57
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3