KBS 5 ( -0.04 -0.85% )

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 สิงหาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 8

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ7,820.216,925.136,603.506,180.30
    รายได้จากการขายสินค้า7,803.846,919.42--
    รายได้จากการให้บริการ16.375.71--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-10.03--
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์11.77---
รายได้อื่น351.66235.890.000.00
    ดอกเบี้ยรับ72.3261.00--
    เงินปันผลรับ0.260.26--
    รายได้อื่น - อื่นๆ267.31164.60--

รวมรายได้

14.12%

8,171.88

8.44%

7,161.02

6.85%

6,603.50

3.93%

6,180.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ7,707.726,645.906,035.105,266.10
    ต้นทุนขายสินค้า7,672.816,639.69--
    ต้นทุนการให้บริการ34.916.21--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร586.06613.70645.90593.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย286.60325.52--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร299.45288.19--

%กำไรขั้นต้น

1.44

4.03

8.61

14.79

ค่าใช้จ่ายอื่น24.01135.15--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา24.01-24.70-0.80
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-135.15--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

7.49

8.86

9.78

9.60

รวมค่าใช้จ่าย

12.48%

8,317.79

10.68%

7,394.76

14.02%

6,681.00

11.13%

5,859.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-145.91-233.74-77.40320.60
ต้นทุนทางการเงิน193.80189.1798.1044.60
ภาษีเงินได้36.93-67.65-57.7080.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-376.64-355.26--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-6.02%

-376.64

-607.69%

-355.26

-115.75%

-50.20

-36.45%

318.70

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-6.78%

-0.63

-637.5%

-0.59

-0.08

0.53

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.04--0.080.53

%อัตรากำไรสุทธิ

-4.82-5.13-0.765.16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3