KCE 85 ( 2.25 2.71% )

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ14,195.4113,797.4912,448.8011,284.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย22.0928.50--
รายได้อื่น301.42180.590.00404.40
    รายได้อื่น - อื่นๆ301.42---

รวมรายได้

3.66%

14,518.92

12.51%

14,006.58

6.5%

12,448.80

23.82%

11,688.70

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ10,620.878,984.988,571.407,717.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,129.901,694.901,484.101,682.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย-567.83--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,129.901,127.07--

%กำไรขั้นต้น

25.18

34.88

31.15

35.19

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--47.900.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

7.96

12.28

11.92

14.91

รวมค่าใช้จ่าย

10.03%

11,750.76

6.21%

10,679.88

6.97%

10,055.50

15.8%

9,400.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้2,768.153,326.702,393.302,288.60
ต้นทุนทางการเงิน126.87171.49153.300.00
ภาษีเงินได้78.4598.2691.0046.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,562.833,056.95--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-16.26%

2,544.50

35.65%

3,038.75

6.18%

2,240.10

79.79%

2,109.80

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม18.3318.20--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-17.02%

4.34

173.82%

5.23

1.91

1.80

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)4.345.181.911.80

%อัตรากำไรสุทธิ

17.9222.0217.9918.70
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3