KTB 17 ( -0.10 -0.58% )

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 18

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
----
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--0.000.00
รายได้ดอกเบี้ย122,507.45129,229.89132,525.32118,624.66
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา----
    จากเงินให้สินเชื่อ----
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน----
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม36,729.4142,264.0651,657.4749,322.77
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ85,778.0486,965.8380,867.8669,301.88
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ28,638.2625,931.4524,223.8418,094.24
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ4,617.113,889.462,880.431,771.04
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ24,021.1522,041.9921,343.4116,323.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา4,316.926,827.516,700.624,826.52
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน928.66694.57648.13235.27
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2,264.093,083.153,038.173,799.78
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----
รายได้จากการดำเนินการอื่น5,828.035,054.774,009.192,728.41
รายได้อื่น--0.000.000.00

รวมรายได้

--3.02%

86,065.90

1.81%

83,540.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--0.000.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--36,782.7032,482.40
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร99.24105.92114.94102.40
ค่าตอบแทนกรรมการ--0.00-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น49,395.8950,631.4850,919.6543,637.55
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน27,439.4527,946.7027,373.5324,197.15
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์8,560.568,829.539,294.208,182.82
    ค่าภาษีอากร4,364.254,526.005,045.004,094.46
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้44,833.3933,429.3830,541.5113,654.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ8,932.399,223.329,091.997,060.72

รวมค่าใช้จ่าย

--13.24%

36,782.70

4.81%

32,482.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้--0.000.00
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้28,907.6140,606.9635,146.2139,923.21
ภาษีเงินได้4,797.347,063.105,604.705,604.756,732.206,732.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ24,110.2833,543.8629,541.4733,191.04

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-30.49%

22,440.01

13.3%

32,283.03

-14.15%

28,493.80

-14.15%

28,493.77

-2.17%

33,191.00

-2.18%

33,191.03

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม1,670.271,260.841,047.690.01

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-30.3%

1.61

13.24%

2.31

2.04

-13.92%

2.04

2.37

-2.47%

2.37

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-2.312.040.002.370.00
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3