KWC 283 ( 11.00 4.04% )

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ259.09237.76237.60217.90
    รายได้จากการให้บริการ259.09237.76--
รายได้อื่น4.645.833.6010.10
    ดอกเบี้ยรับ0.100.09--
    เงินปันผลรับ0.130.75--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน0.912.24--
    รายได้อื่น - อื่นๆ3.502.75--

รวมรายได้

8.26%

263.73

0.45%

243.60

-0.53%

242.50

10.72%

243.80

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ98.5794.81105.8098.40
    ต้นทุนการให้บริการ98.5794.81--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร53.0753.6061.6054.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย2.830.87--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร50.2552.73--
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร5.165.59--
ค่าตอบแทนกรรมการ5.165.59--

%กำไรขั้นต้น

61.96

60.12

57.53

66.77

ค่าใช้จ่ายอื่น0.00---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ0.00---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

20.48

22.54

25.93

24.87

รวมค่าใช้จ่าย

1.82%

156.80

-8%

154.00

9.7%

167.40

12.45%

152.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้106.9389.5975.2091.20
ต้นทุนทางการเงิน0.080.122.000.60
ภาษีเงินได้21.7317.6115.0018.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ85.1271.86--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

18.45%

85.12

27.41%

71.86

-21.88%

56.40

7.28%

72.20

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.000.00--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

18.45%

14.19

27.45%

11.98

9.40

12.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)14.1911.989.4012.03

%อัตรากำไรสุทธิ

32.8530.2223.7433.13
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3