M-CHAI 192 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 9

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,263.872,127.721,911.801,801.70
    รายได้จากการให้บริการ2,263.872,127.72--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย40.8238.43--
รายได้อื่น24.4814.1616.5013.80

รวมรายได้

6.83%

2,329.17

13.07%

2,180.30

6.21%

1,928.30

3.98%

1,815.50

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,757.761,615.221,436.501,377.90
    ต้นทุนการให้บริการ1,757.761,615.22--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร351.44324.17291.30274.90
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร351.44---

%กำไรขั้นต้น

22.36

24.09

25.72

24.29

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

15.52

15.24

15.24

15.26

รวมค่าใช้จ่าย

8.76%

2,109.20

12.25%

1,939.39

4.54%

1,727.80

8.04%

1,652.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้219.97240.91200.50162.70
ต้นทุนทางการเงิน24.6624.5820.8022.70
ภาษีเงินได้28.5833.6835.2032.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ166.73182.66--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-7.27%

160.50

3.28%

173.09

42.15%

167.60

-23.84%

117.90

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม6.239.57--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-7.42%

10.10

4.1%

10.91

10.48

7.37

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--10.487.37

%อัตรากำไรสุทธิ

7.098.138.776.54
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3