METCO 267 ( -56.00 -17.34% )

บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 13

31-12-256131-12-256030-09-255930-09-2558
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ13,463.8214,068.6916,046.3016,616.30
    รายได้จากการขายสินค้า13,463.8214,068.69--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา20.43---
รายได้อื่น158.16188.310.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ137.74188.31--

รวมรายได้

-4.45%

13,621.98

-11.15%

14,257.00

-3.43%

16,046.30

0.91%

16,616.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ12,799.4013,452.5315,061.2015,600.20
    ต้นทุนขายสินค้า12,799.4013,452.53--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร632.60505.13520.50506.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย209.04227.62--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร423.56277.51--

%กำไรขั้นต้น

4.93

4.38

6.14

6.11

ค่าใช้จ่ายอื่น-14.23--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-14.2313.70131.30

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

4.70

3.59

3.24

3.05

รวมค่าใช้จ่าย

-3.86%

13,432.00

-10.33%

13,971.89

-3.26%

15,581.70

-0.46%

16,106.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้189.98285.11622.90667.80
ต้นทุนทางการเงิน2.484.126.9011.20
ภาษีเงินได้34.8523.35149.7055.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ152.64257.65--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-40.76%

152.64

-47.88%

257.65

-33.26%

494.30

40.27%

740.60

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-40.79%

7.30

-47.86%

12.33

23.65

35.44

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--23.6535.44

%อัตรากำไรสุทธิ

1.131.833.084.46
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3