MPIC 1 ( -0.16 -10.39% )

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ363.59485.21541.40838.20
    รายได้จากการขายสินค้า274.53443.63--
    รายได้จากการให้บริการ89.0541.59--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-4.37--
รายได้อื่น2.096.510.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ2.09---

รวมรายได้

-26.29%

365.68

-8.37%

496.09

-35.41%

541.40

8.84%

838.20

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ228.52278.33407.80633.00
    ต้นทุนขายสินค้า224.42275.45--
    ต้นทุนการให้บริการ4.102.88--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร283.59295.20234.40403.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย85.94104.18--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร197.64191.02--

%กำไรขั้นต้น

37.15

42.64

24.68

24.48

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

78.00

60.84

43.30

48.15

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1.95---

รวมค่าใช้จ่าย

-10.37%

514.06

-10.69%

573.53

-38.05%

642.20

15.09%

1,036.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-148.38-77.44-100.80-198.40
ต้นทุนทางการเงิน5.142.620.6025.50
ภาษีเงินได้9.755.256.60-19.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-163.27-85.31--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-87.55%

-155.63

17.1%

-82.98

45.39%

-100.10

25.67%

-183.30

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-7.64-2.33--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-100%

-0.12

25%

-0.06

-0.08

-0.14

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.12-0.06-0.08-0.14

%อัตรากำไรสุทธิ

-42.80-17.10-18.49-21.87
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3