NINE 4 ( 0.02 0.54% )

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 11

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ137.28161.29211.00241.40
    รายได้จากการขายสินค้า84.04100.92--
    รายได้จากการให้บริการ53.2460.36--
รายได้อื่น20.9920.938.106.50
    ดอกเบี้ยรับ6.038.90--
    รายได้อื่น - อื่นๆ14.9612.03--

รวมรายได้

-13.14%

158.27

-16.84%

182.21

-11.65%

219.10

-31.02%

248.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ73.0499.80153.90177.30
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร73.1779.1386.2085.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย28.5231.16--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร44.6547.97--

%กำไรขั้นต้น

46.79

38.12

30.90

29.29

ค่าใช้จ่ายอื่น-204.45--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-204.45--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

53.30

49.06

40.85

35.21

รวมค่าใช้จ่าย

-61.87%

146.20

59.68%

383.38

-8.46%

240.10

-20.2%

262.30

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้12.07-201.16-21.00-14.40
ต้นทุนทางการเงิน0.790.870.001.00
ภาษีเงินได้4.1011.825.103.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ7.18-213.86--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

103.37%

7.17

-1055.98%

-212.70

-1182.35%

-18.40

-91.71%

1.70

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.01-1.16--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

103.2%

0.04

-1036.36%

-1.25

-0.11

0.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.110.01

%อัตรากำไรสุทธิ

5.22-131.87-8.720.70
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3