NTV 39 ( 0.25 0.65% )

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
5.55---
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,053.891,979.391,901.801,883.00
    รายได้จากการให้บริการ2,053.891,979.39--
รายได้อื่น14.6212.4010.0011.80
    รายได้ค่าเช่าและบริการ2.042.28--
    ดอกเบี้ยรับ0.140.14--
    เงินปันผลรับ0.130.14--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-4.22--
    รายได้อื่น - อื่นๆ6.565.63--

รวมรายได้

3.85%

2,068.51

4.18%

1,991.79

0.9%

1,911.80

5.58%

1,894.80

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,374.931,333.571,289.701,300.00
    ต้นทุนการให้บริการ1,374.931,333.57--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร125.48267.19249.50260.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย6.373.84--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร119.12263.35--
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร3.943.82--
ค่าตอบแทนกรรมการ3.943.82--

%กำไรขั้นต้น

33.06

32.63

32.71

31.59

ค่าใช้จ่ายอื่น134.40---
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย134.08---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ0.32---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

6.11

13.50

13.12

13.84

รวมค่าใช้จ่าย

2.13%

1,638.74

4.25%

1,604.59

-1.37%

1,539.20

4.58%

1,560.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้429.77387.20372.50334.30
ต้นทุนทางการเงิน--0.003.30
ภาษีเงินได้75.6769.8274.3065.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ354.10317.39--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

11.57%

354.10

6.4%

317.39

12.4%

298.30

10.03%

265.40

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

11.62%

2.21

6.45%

1.98

1.86

1.66

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)2.211.981.861.66

%อัตรากำไรสุทธิ

17.2416.0315.6914.09
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3