PF 0 ( 0.01 2.63% )

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
104.80---
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ15,801.5115,109.4012,033.7012,416.10
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์13,445.7612,465.30--
    รายได้จากการให้บริการ2,323.282,555.24--
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง32.4788.87--
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น-118.72--
รายได้อื่น929.20443.11251.00230.20
    รายได้ค่าเช่าและบริการ344.14---
    ดอกเบี้ยรับ82.4129.09--
    เงินปันผลรับ6.487.39--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน107.01---
    รายได้อื่น - อื่นๆ284.36287.91--

รวมรายได้

7.58%

16,730.71

26.6%

15,552.52

-2.86%

12,284.70

12.62%

12,646.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ10,789.9610,156.088,378.408,484.40
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์8,797.038,145.14--
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง39.1169.30--
    ต้นทุนการให้บริการ1,953.831,941.64--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร4,305.243,890.083,610.203,069.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย1,572.441,306.59--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร2,732.802,583.49--

%กำไรขั้นต้น

31.72

32.78

32.46

33.52

ค่าใช้จ่ายอื่น71.35---
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อื่น71.35---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

27.25

25.75

30.00

24.72

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย72.5821.77--

รวมค่าใช้จ่าย

8.33%

15,239.13

17.34%

14,067.93

3.77%

11,988.60

10.83%

11,553.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,491.581,484.58296.201,092.70
ต้นทุนทางการเงิน941.11866.99635.30611.30
ภาษีเงินได้234.20285.3112.60254.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ316.27332.29--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-28.72%

284.76

10.76%

399.50

-9.55%

360.70

381.06%

398.80

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม31.51-67.21--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-40%

0.03

25%

0.05

0.04

0.05

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.040.05

%อัตรากำไรสุทธิ

1.802.643.003.21
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3