POST 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
3.0944.23--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,328.541,803.562,172.602,258.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2.7611.01--
รายได้อื่น35.7750.580.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ-50.58--

รวมรายได้

-26.71%

1,367.06

-14.15%

1,865.15

-3.81%

2,172.60

-7.7%

2,258.70

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,156.321,496.241,730.301,739.80
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร426.38509.96687.50678.70
    ค่าใช้จ่ายในการขาย199.87241.40--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร226.51268.56--

%กำไรขั้นต้น

12.96

17.04

20.36

22.97

ค่าใช้จ่ายอื่น65.1244.23--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น62.03---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

32.09

28.28

31.64

30.05

รวมค่าใช้จ่าย

-19.64%

1,647.81

-15.19%

2,050.42

-0.03%

2,417.80

5.51%

2,418.50

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-280.75-185.27-245.20-159.70
ต้นทุนทางการเงิน56.1357.3042.8028.40
ภาษีเงินได้28.49-25.18-7.703.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-365.37-217.40--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-66.64%

-358.83

14.48%

-215.33

-49.79%

-251.80

-230.41%

-168.10

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-6.53-2.06--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-67.44%

-0.72

14%

-0.43

-0.50

-0.34

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.50-0.34

%อัตรากำไรสุทธิ

-27.01-11.94-11.59-7.44
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3