PRG 11 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
0.72-7.61--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,586.471,829.172,557.601,956.00
    รายได้จากการขายสินค้า1,577.981,820.57--
    รายได้จากการให้บริการ8.498.60--
รายได้อื่น368.56361.4040.5042.30
    รายได้ค่าเช่าและบริการ8.45---
    ดอกเบี้ยรับ1.63---
    เงินปันผลรับ334.85333.37--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน1.42---
    รายได้อื่น - อื่นๆ21.4928.04--

รวมรายได้

-10.75%

1,955.04

-15.69%

2,190.57

30.02%

2,598.10

-20.67%

1,998.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,315.741,464.642,102.401,660.90
    ต้นทุนขายสินค้า1,309.071,457.69--
    ต้นทุนการให้บริการ6.666.95--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร348.64393.09459.10307.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย218.50239.63--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร130.14153.46--

%กำไรขั้นต้น

17.06

19.93

19.39

17.25

ค่าใช้จ่ายอื่น53.42---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ53.42---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

21.98

21.49

17.95

15.71

รวมค่าใช้จ่าย

-7.53%

1,717.80

-27.47%

1,857.74

30.15%

2,561.50

-10.67%

1,968.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้237.24332.8436.7030.20
ต้นทุนทางการเงิน9.7614.0415.4013.50
ภาษีเงินได้2.012.979.202.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ225.47308.22--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-30.15%

232.31

2.24%

332.58

-0.88%

325.30

11.63%

328.20

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-6.84-24.36--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-29.09%

0.39

1.85%

0.55

0.54

0.55

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.39-0.540.55

%อัตรากำไรสุทธิ

14.6418.1812.7216.78
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3