PTG 17 ( -0.40 -2.26% )

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
-132.23--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ84,624.5964,591.4053,677.7555,123.60
    รายได้จากการขายสินค้า---55,123.60
    รายได้จากการให้บริการ----
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย42.25-4.99-
รายได้อื่น237.94335.14156.97150.27
    รายได้ค่าเช่าและบริการ94.4184.4364.3049.52
    ดอกเบี้ยรับ----
    เงินปันผลรับ1.406.22--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน----
    รายได้อื่น - อื่นๆ142.13112.2592.67100.76

รวมรายได้

30.77%

84,904.78

20.59%

64,926.54

-2.59%

53,839.71

15.5%

55,273.87

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ78,370.9459,132.8749,723.8552,036.65
    ต้นทุนขายสินค้า----
    ต้นทุนการให้บริการ----
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร5,278.494,333.223,248.502,564.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย4,475.033,522.052,616.892,055.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร803.46811.17631.61508.52

%กำไรขั้นต้น

7.39

8.45

7.37

5.60

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

6.24

6.71

6.05

4.65

รวมค่าใช้จ่าย

31.8%

83,649.43

19.81%

63,466.09

-2.98%

52,972.35

15.19%

54,600.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,255.351,460.45867.36673.07
ต้นทุนทางการเงิน188.44124.9045.3346.12
ภาษีเงินได้153.83262.15171.29132.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ913.071,073.40650.74494.05

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-14.94%

913.10

64.96%

1,073.45

31.71%

650.72

58.2%

494.04

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.02-0.050.020.01

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-14.06%

0.55

64.1%

0.64

30%

0.39

42.86%

0.30

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.00

%อัตรากำไรสุทธิ

1.081.661.210.90
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3