QLT 4 ( 0.02 0.49% )

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 10

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
--0.92--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ425.51445.78510.00500.90
    รายได้จากการให้บริการ425.51445.78--
รายได้อื่น3.403.290.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ3.403.29--

รวมรายได้

-4.49%

428.90

-11.95%

449.07

1.82%

510.00

26.17%

500.90

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ324.54323.81333.80337.00
    ต้นทุนการให้บริการ324.54323.81--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร73.8674.6373.2059.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร73.8674.63--

%กำไรขั้นต้น

23.73

27.36

34.57

32.72

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

17.36

16.74

14.35

11.90

รวมค่าใช้จ่าย

-0.01%

398.40

-2.1%

398.44

2.62%

407.00

25.9%

396.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้30.5050.63103.10104.40
ต้นทุนทางการเงิน0.650.661.000.40
ภาษีเงินได้3.764.927.003.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ26.0944.12--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-40.79%

26.39

-57.02%

44.57

-1.14%

103.70

25.63%

104.90

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.30-0.45--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-40%

0.27

-57.14%

0.45

1.05

1.06

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.270.451.051.06

%อัตรากำไรสุทธิ

6.2010.0020.3320.94
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3