RATCH 66 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ42,240.6347,836.6257,434.8755,257.55
    รายได้จากการขายสินค้า41,995.9747,578.3857,176.7754,969.75
    รายได้จากการให้บริการ244.66258.24258.10287.79
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา452.47157.66-347.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3,577.162,907.201,116.091,284.82
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น----
รายได้อื่น1,073.01693.73775.332,505.95
    รายได้ค่าเช่าและบริการ----
    ดอกเบี้ยรับ165.96164.92338.47267.82
    เงินปันผลรับ188.90204.72212.07235.95
    กำไรจากการขายเงินลงทุน----
    รายได้อื่น - อื่นๆ265.68166.42224.801,654.19

รวมรายได้

-8.84%

46,890.80

-13.3%

51,437.55

0.47%

59,326.29

8.95%

59,048.31

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ36,847.3741,623.2750,616.6647,913.68
    ต้นทุนขายสินค้า36,847.3741,623.2750,616.6647,913.68
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,686.261,476.051,567.202,206.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,686.261,476.051,567.202,206.64
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร----

%กำไรขั้นต้น

12.77

12.99

11.87

13.29

ค่าใช้จ่ายอื่น--1,333.750.00
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--1,333.750.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

3.99

3.09

2.73

3.99

รวมค่าใช้จ่าย

-10.59%

38,533.63

-19.47%

43,099.32

6.78%

53,517.62

11.16%

50,120.33

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้8,357.178,338.235,808.678,927.99
ต้นทุนทางการเงิน1,502.501,402.441,386.031,518.45
ภาษีเงินได้870.89863.241,407.721,269.38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ5,983.786,072.553,014.926,140.16

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-0.96%

6,106.70

93.41%

6,165.72

-49.23%

3,187.87

1.49%

6,279.03

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-122.92-93.17-172.95-138.88

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.94%

4.21

93.18%

4.25

-49.19%

2.20

1.41%

4.33

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

14.4612.895.5511.36
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3