SAPPE 26 ( -0.75 -2.78% )

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 5

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,687.322,712.492,513.662,816.76
    รายได้จากการขายสินค้า2,687.322,712.492,513.662,816.76
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา18.106.81-0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1.13---
รายได้อื่น58.6579.5242.4640.83
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-32.91--
    รายได้อื่น - อื่นๆ40.5539.800.0040.83

รวมรายได้

-1.61%

2,747.10

9.23%

2,792.01

-10.55%

2,556.12

18.55%

2,857.58

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,637.261,523.931,490.781,702.99
    ต้นทุนขายสินค้า1,637.261,523.931,490.781,702.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร606.11769.80692.33680.86
    ค่าใช้จ่ายในการขาย363.49506.33462.48474.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร242.62263.47229.86206.63

%กำไรขั้นต้น

39.07

43.82

40.69

39.54

ค่าใช้จ่ายอื่น--22.420.16
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--22.420.16

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

22.55

28.38

27.54

24.17

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-3.06--

รวมค่าใช้จ่าย

-2.33%

2,243.37

4.14%

2,296.79

-7.49%

2,205.53

7.81%

2,384.01

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้503.73495.22350.59473.57
ต้นทุนทางการเงิน0.180.170.176.66
ภาษีเงินได้103.0397.0872.4996.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ400.51397.97277.93370.54

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-2.22%

401.14

36.5%

410.25

-16.7%

300.55

152.3%

360.79

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.63-12.28-22.629.76

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-2.21%

1.33

36%

1.36

-26.47%

1.00

112.5%

1.36

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)1.321.360.000.00

%อัตรากำไรสุทธิ

14.9315.1211.9612.81
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3