SCC 393 ( -9.00 -2.24% )

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ450,921.00423,442.37439,613.70487,545.10
    รายได้จากการขายสินค้า450,921.00423,442.37--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย18,212.3017,932.69--
รายได้อื่น13,316.179,198.200.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ13,316.179,198.20--

รวมรายได้

7.07%

482,449.47

2.49%

450,573.26

-9.83%

439,613.70

12.27%

487,545.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ349,306.96319,021.05341,511.00409,431.20
    ต้นทุนขายสินค้า349,306.96319,021.05--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร52,576.2550,231.5048,889.9044,945.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย23,566.6416,002.04--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร29,009.6134,229.46--

%กำไรขั้นต้น

22.53

24.66

22.32

16.02

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---774.00643.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.66

11.86

11.12

9.22

รวมค่าใช้จ่าย

8.84%

401,883.20

-5.42%

369,252.56

-14.08%

390,400.90

12.71%

454,376.20

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้80,566.2781,320.7053,725.2038,239.60
ต้นทุนทางการเงิน7,112.415,983.598,289.007,895.00
ภาษีเงินได้5,694.194,617.946,076.804,967.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ67,759.6670,719.18--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-1.86%

55,041.25

23.53%

56,084.19

35.06%

45,399.70

-8.45%

33,615.30

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม12,718.4214,634.99--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-1.86%

45.87

23.55%

46.74

37.83

28.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--37.8328.01

%อัตรากำไรสุทธิ

12.2113.2410.336.89
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3