SEAOIL 2 ( -0.48 -16.44% )

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 2

31-12-256031-12-2559
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ3,816.023,787.45
    รายได้จากการขายสินค้า3,710.343,600.96
    รายได้จากการให้บริการ105.68186.49
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-1.90
รายได้อื่น11.334.67
    รายได้อื่น - อื่นๆ-2.77

รวมรายได้

0.93%

3,827.35

3,792.12

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ3,597.373,508.47
    ต้นทุนขายสินค้า3,502.303,331.72
    ต้นทุนการให้บริการ95.07176.75
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร205.61197.83
    ค่าใช้จ่ายในการขาย67.7988.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร137.82109.50

%กำไรขั้นต้น

5.73

7.37

ค่าใช้จ่ายอื่น30.18-
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา30.18-

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

5.39

5.22

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย36.6539.59

รวมค่าใช้จ่าย

3.31%

3,869.81

3,745.88

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-42.4646.24
ต้นทุนทางการเงิน64.1055.94
ภาษีเงินได้-0.2813.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-106.28-23.21

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-335.99%

-104.55

-23.98

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-1.720.77

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-233.33%

-0.20

-0.06

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.20-

%อัตรากำไรสุทธิ

-2.74-0.63
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3