SINGER 49 ( 0.50 1.04% )

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 165

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 166

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 168

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 14

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,581.651,889.940.002,635.992,605.502,605.51
    รายได้จากการขายสินค้า1,375.771,674.822,493.912,530.89
    รายได้จากการให้บริการ205.87215.11142.0874.61
รายได้อื่น781.76655.6916.90758.5712.20834.60
    ดอกเบี้ยรับ635.31603.33741.43821.88
    รายได้อื่น - อื่นๆ146.4552.3617.1412.72

รวมรายได้

-7.16%

2,363.41

-25.01%

2,545.63

-1.32%

3,394.30

-1.32%

3,394.56

-5.49%

3,439.60

1.35%

3,440.11

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,009.531,203.150.001,666.301,618.501,618.52
    ต้นทุนขายสินค้า881.53---
    ต้นทุนการให้บริการ128.00---
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร968.691,175.290.001,508.151,470.801,470.83
    ค่าใช้จ่ายในการขาย669.87738.881,145.281,056.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร298.82436.41362.86414.34

%กำไรขั้นต้น

36.17

36.34

0.00

36.79

69.89

37.88

ค่าใช้จ่ายอื่น372.24---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ372.24---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

61.25

62.19

0.00

57.21

56.45

56.45

รวมค่าใช้จ่าย

-1.18%

2,350.46

-25.08%

2,378.45

-100%

0.00

2.75%

3,174.45

-3.47%

3,089.30

3,089.35

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้12.94167.18219.90220.11350.20350.76
ต้นทุนทางการเงิน41.0936.9748.6050.6654.9058.34
ภาษีเงินได้-18.3810.400.0026.3051.0050.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-9.76119.81143.15241.43

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-108.15%

-9.76

-16.3%

119.81

-40.7%

143.15

-40.71%

143.15

-24.7%

241.40

68.66%

241.43

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-109.09%

-0.04

-16.98%

0.44

0.36

-40.45%

0.53

0.60

147.22%

0.89

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.360.60

%อัตรากำไรสุทธิ

-0.626.340.005.439.279.27
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3